7.11.2023 Vedení Moravskoslezského kraje stejně jako předchozí roky rozhodlo, že se v oblastech, které nejvíce trpí znečištěním ovzduší, bude čistit častěji silnice II. a III. tříd, než ukládá zákon.

V Moravskoslezském kraji jsou dlouhodobě překračovány limity pro kvalitu ovzduší u polétavého prachu. Jedním z původců tohoto znečištění jsou emise z automobilové dopravy (emise z výfuků a brzdových destiček) a sekundární prašnost z již usazených částic na vozovce. Převážně v oblastech s hustou obytnou zástavbou má významný lokální vliv na znečištění ovzduší bezprostředně v dýchací zóně obyvatel.

Shodně s emisní mapou kraje v oblastech zasažených polétavým prachem bylo čištění prováděno na vytipovaných lokalitách , kde je vysoká intenzita dopravy současně se zhoršenou kvalitou ovzduší z pohledu překračování limitů pro kvalitu ovzduší u polétavého prachu na komunikacích II. a III. tříd ve čtyřech základních cyklech. Provádění nadlimitního čištění se tak týkalo měst a obcí ve všech okresech kraje ( např. Frýdek-Místek, Vratimov, Třinec, Karviná, Bohumín, Český Těšín,  Orlová, Ostrava, Havířov Opava, Nový Jičín), kde byl na základě předchozích prováděných měření prokázán zvýšený výskyt polétavých částic prachu PM10. Celkem tak bylo čištěno v jednom cyklu na 950 kilometrů silnic s využitím zametacích  vozů Správy silnic Moravskoslezského kraje v období roku nad zákonný rámec. (Pozn.: Čistit komunikace nařizuje zákon dvakrát ročně – po zimním období a před zimním obdobím – odstranění spadaného listí a zajištění funkčnosti odvodnění).

Ve finančním příspěvku na údržbu silnic SSMSK má zahrnutu potřebnou částku ve výši 12 mil. Kč.

Zvýšenou intenzitou čištění ročně navíc bylo zameteno cca 1472 t prašných částic všech frakcí, které se tak už opětovným zvířením nedostanou zpátky do ovzduší.

Nadlimitní čištění bylo zahájeno poté, co skončil úklid komunikací po zimě, který ukládá zákon o pozemních komunikacích. Tímto opatřením došlo ke snížení koncentrace polétavého prachu přímo v dýchací zóně obyvatel, kteří se kolem komunikace pohybují nebo žijí v její blízkosti. Častější čistění silnic se jeví jako jedna z možností, jak eliminovat nečistoty na vozovce a minimalizovat škodlivé dopady na zdraví obyvatel. Proto byly pro častější čištění vybrány komunikace II. a III. tříd v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, tedy v místech, kde jsou dlouhodobě překračovány povolené limity pro množství polétavého prachu v ovzduší, tzv. částice PM10. K dosažení co největšího efektu jsou termíny nadlimitního čištění silnic sladěny s termíny úklidu, který zajišťují správci jednotlivých komunikací. Navazují tedy na úklidové práce, které provádějí města či obce.