LEGISLATIVA

 

• Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
• Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
• Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)