vlajka-eu STRUKTURÁLNÍ FONY EVROPSKÉ UNIE vlajka-cr

 

 


 • SROP - Společný regionální operační program


 
srop
 
Společný regionální operační program (SROP) je souhrnným dokumentem zahrnujícím rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (celé území České republiky s výjimkou hl. města Prahy), které mohou být v období 2004—2006 podporovány ze strukturálních fondů EU v rámci Cíle 1. Cílem SROP je především dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů prostřednictvím nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace. Více informací zde ...
 
tecka Celkový přehled projektů financovaných v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) v letech 2004 - 2008 
tecka Program modernizace a rekonstrukce průtahů měst a obcí a navazujících úseků na území MSK silnic II. a III. tříd
tecka Silnice II/462 Větřkovice – Jelenice I. stavba, obchvat Větřkovic
tecka II/449 a II/445 Rýmařov – Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00-11,40 – I. stavba
tecka Rekonstrukce a modernizace silnice II/477 v Ostravě, ul. Bohumínská, Frýdecká, km 3,831-6,642 (pasportu)
tecka Silnice III/4794 Paskov most ev.č. 4794-4
tecka Rekonstrukce mostů ev.č. 473-010 a 473-011 v Šenově
tecka Přeložka silnice II/476 včetně křižovatky se silnicí I/11v Třinci
tecka Komunikace II/479 ulice Českobratrská II. stavba (Ostrava)
tecka Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji II. – kulturní a turistické cíle
tecka Rekonstrukce a modernizace silnice II/463 ve Skřipově - III
tecka Rekonstrukce mostu ev.č. 464-010 v Bílovci
tecka Silnice III/4832 – opěrná zeď Životice v okr. Nový Jičín
tecka Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji IV.
tecka Silnice II/462 Větřkovice – Jelenice II. stavba, obchvat Jelenice
tecka Silnice II/445 Vrbno pod Pradědem, most ev.č.445-029

 

 

 

 

 

• ROP - Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko


 
rop
 
Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko je určen pro region soudržnosti Moravskoslezsko, který je totožný s Moravskoslezským krajem. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. Více informací zde ...

 

tecka  Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd 
tecka  Rekonstrukce a modernizace silnic MSK – 7 staveb 
tecka  SILNICE 2008 – 3. část
tecka  SILNICE 2009
tecka  SILNICE 2009 – obchvat Opava
tecka  Komunikace II/479 ulice Českobratrská, III. stavba
tecka  Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II.etapa – část Moravskoslezského kraje
tecka  Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně
tecka  SILNICE 2010
tecka  SILNICE 2011
tecka  SILNICE 2011 – II. etapa
tecka  Silnice II/449 - Rýmařov - Ondřejov, II. stavba
tecka  Silnice III/4689 Petrovice
tecka  Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká

  

 

 


• Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika


 
OP-CR-PL
 
Operační program navazuje na Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika – Polská republika, který probíhal v letech 2004-2006. Hlavním cílem programu je přeshraniční spolupráce a rozvoj česko-polského příhraničí. Jde především o posilování vzájemných hospodářských, společenských a kulturních vztahů, společnou péči o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu, budování flexibilního trhu práce a jiných oblastí rozvoje. Více informací zde ...

 

tecka Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom – Kietrz 
tecka Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Tworkow - Děhylov  
tecka V realizaci - modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie 

 

 

 

 


• Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 


 
opps
 
Program se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu zlepšování vzdělávacích a sociálních služeb, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice. Více informací zde ...

 

tecka Rekonstrukce úseku silnice Čadca - Milošová - Mosty u Jablunkova 
tecka Rekonstrukce úseku silnice Bílá - Klokočov - Turzovka

 

 

 

 


•  OPŽP - Operační program Životní prostředí


 
opzp
 
Operační program Životní prostředí (OP Životní prostředí) je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. Více informaci zde ...

 

tecka Údržba a rekonstrukce dvouřadé lipové aleje – významného krajinného prvku u silnice III/4761 Hnojník – Komorní Lhotka 

 

 

 

 

 

• SFŽP - Státní fond životního prostředí České republiky


 
opzp
 
Posláním Státního fondu životního prostředí ČR je prostřednictvím investic do životního prostředí chránit zdraví, majetky obyvatel a přírodní bohatství České republiky, přispívat k jejímu udržitelnému rozvoji a uchování pro budoucí generace.

 

tecka Snížení emisí polétavého prachu v okrese Karviná a Frýdek – Místek pomocí zametacího čistícího vozu 
tecka Snížení emisí polétavého prachu v okrese Opava a pomocí zametacího čistícího stroje 
tecka Referentská vozidla na alternativní pohon

 

 

 

 

 

• IROP - Integrovaný regionální operační program


 
 
Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na Integrovaný operační program a regionální operační programy z programového období 2007-2013. ROP usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Cílem IROP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života všech obyvatel ČR.  

 

 

Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy financované z IROP, ITI do roku 2020
 IROP 1. výzva Stavební náklady v mil. Kč
 Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah 35
 Rekonstrukce MÚK Bazaly - I.etapa 55,36
 Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá 27,1
 Silnice II/442 St.Heřmínovy - H. Kunčice - Vítkov - hranice okr. NJ vč. OZ 50,16

 

 IROP 2. výzva Stavební náklady v mil. Kč
 Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava - Bílovec 21,15
 Rekonstrukce a modernizace sil. II/442 v úseku Jakubčovice n. Odrou - hr. okr. Opava 83,24
 Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice n. Odrou 28,23
 Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809) 34
 Silnice II/478 prodloužená Mostní I.etapa 130
 Rekonstrukce MÚK Bazaly – II. etapa   190,19
 Silnice II/442 Staré Heřmínovy  - Horní Benešov, včetně OZ 42,83
 Nové vedení trasy silnice III/4848, ul.Palkovická, Frýdek-Místek 63
 Rekonstrukce a modernizace sil. II/477 Frýdek-Místek Lískovec  29,7
 Rekonstrukce a modernizace sil. II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje  15,6
 Rekonstrukce a modernizace sil. II/457 Sádek Osoblaha  45,58
 Rekonstrukce a modernizace sil. II/470 ul. Orlovská 46,95
 Rekonstrukce a modernizace sil. II/478 Klimkovice - Polanka – St.Bělá  81,38
 Rekonstrukce a modernizace sil. II/462 Vítkov - Lesní Albrechtice 86,99

 

 ITI Stavební náklady v mil. Kč
 Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská  Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů 160,8
 Silnice 2017 - Frýdek-Místek, část 1: Silnice III/4848  9,66
 Silnice 2017 - Frýdek-Místek, část 2: Silnice II/473 39,3
 Silnice II/468 Třinec - ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí 65,88
 Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí 39,45
 Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín  53,66
 Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev.č. 4787-3.3 a 4787-4.3  361,8
 Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská  117,31
 Rekonstrukce a modernizace sil. III/47811 Nová Bělá, ul. Mitrovická  63
 Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul.Těšínská II.etapa (OV) 85,05