VĚCNÁ BŘEMENA

 
 
 

Sazebník za zřízení věcného břemene na pozemcích silnic II. a III. tříd, účelových komunikací a ostatních nemovitostech ve vlastnictví kraje

 
  schváleno radou kraje usnesením č. 52/4714 ze dne 11. 12. 2018 s účinností od 1. 1. 2019
 
 
způsob dotčení pozemku třída množství *) základní sazba v Kč
příčné uložení výkopem ve vozovce překop II. případ 10.000
III. případ 5.000
příčné uložení výkopem mimo vozovku zpevněná krajnice, odstavný pruh II., III. bm sazby jako u podélného uložení výkopem
nezpevněná. krajnice, střední dělící pás
příkop, pomocný pozemek
příčné uložení bez výkopu protlak do DN 300 II., III. bm 200
protlak do DN 500 II., III. bm 300
protlak nad DN 500 II., III. bm 400
stávající chránička II., III. bm 50 % základní sazby
podélné uložení výkopem vozovka, zpevněná krajnice, odstavný pruh II. bm 1.000
III. bm 300
nezpevněná. krajnice, střední dělící pás II. bm 200
III. bm 100
příkop, pomocný pozemek II. bm 100
III. bm 50
rekonstrukce nebo oprava sítě **) II., III. bm 10
pozemky ostatní a účelových komunikací   bm 50
podélné uložení bez výkopu vozovka, zpevněná krajnice, odstavný pruh II., III. bm 50 % základní sazby
mostní objekt uložení do stávající chráničky II. bm bm  50
III. 20
jiný přechod bez zásahu II., III. bm 500
do vozovky
umístění sloup, základ, objekt, šachta, stožár II., III. ks 500
nadzemní vedení II., III. bm 50
sjezd     případ 1.000

 

Vysvětlivky

*)    Rozsah věcného břemene (délky) dle geometrického plánu se uvádí dle výkazu délek (příp. za každý započatý metr).
**)  Umístění opravované nebo rekonstruované inženýrské sítě v ochranném pásmu stávajícího vedení (ve vzdálenosti max. 1,5 m od stávající trasy) a ve shodném pozemku jako původní.

Minimální základní sazba

 • 10.000 Kč bez DPH za smlouvu pro právnické osoby (podnikatelé + státní organizace)
 • 3.000 Kč bez DPH za smlouvu pro právnické osoby nepodnikatelské (občanská sdružení, neziskové organizace, spolky, atd.) + fyzické osoby
 • 1.000 Kč bez DPH za smlouvu pro obce, kraje a jejich příspěvkové organizace (za podmínky dodržení vlastnictví k vybudované síti či objektu oprávněným po dobu min. 5 let, které neřeší majetkoprávní vypořádání nemovitostí úplatnou formou. V případě nesplnění této podmínky bude jednorázová úplata za omezení užívání silnice umístěním inženýrských sítí stanovena v plné výši dle sazebníku náhrad platné interní směrnice SSMSK – min. 10.000 Kč.)
 • určení minimální základní sazby u třístranných smluv se řídí zařazením investora podle shora uvedených kategorií právních subjektů

Základní sazba bude navýšena o DPH v zákonné výši.

 

Výjimky ze základní sazby

 1. U třístranných smluv, kdy povinný je Moravskoslezský kraj, oprávněný jiný subjekt a investor Ředitelství silnic a dálnic ČR a u smluv uzavíraných přímo s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, bude cena stanovena dle znaleckého posudku v souladu s platným vnitřním předpisem ŘSD. Tato sazba bude navýšena o DPH v zákonné výši.
 2. V případech, kdy sazba za zřízení věcného břemene není v sazebníku uvedena (např. na umístění nástupiště, chodníku, cyklistické stezky apod. dle plošné výměry), bude finanční náhrada stanovena dle znaleckého posudku s tím, že výše úhrady bude stanovena ve výši minimální základní úhrady. Tato sazba bude navýšena o DPH v zákonné výši.
 3. Výjimka určena pro Statutární město Ostrava. Výše jednorázové úhrady platí pro pozemky uvedené v příloze smlouvy „Dohoda o změně obsahu závazku“ schválená usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1387 ze dne 22. 12. 2010. Sazba jednorázové úhrady činí 100 Kč včetně DPH za zřízení jednotlivého věcného břemene (rozumí se 100 Kč např.
  za vodovod a další 100 Kč např. za kanalizaci uvedené v jedné smlouvě). Tato sazba za jednotlivé věcné břemeno
  je včetně DPH v zákonné výši.
 4. V případech přeložky inženýrských sítí vyvolané stavbou krajem (povinný kraj, oprávněný jiný subjekt, investor SSMSK). Bude finanční úhrada stanovena 100 Kč včetně DPH za zřízení jednotlivého věcného břemene (rozumí se 100 Kč např. za vodovod a další 100 Kč např. za kanalizaci uvedené v jedné smlouvě). Tato sazba za jednotlivé věcné břemeno
  je včetně DPH v zákonné výši.
 5. Pouze v případech hodných zvláštního zřetele (např. k zajištění majetkoprávní přípravy, realizace staveb zařazených
  v dokumentu Bílá kniha, v případech, kdy byla s obcí nebo městem uzavřena budoucí smlouva o zřízení věcného břemene bezúplatně) bude radě kraje předložen materiál k rozhodnutí, ve kterém bude navržena individuální cena.
 6. Pro Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. a jiné vodárenské organizace (např. VaK a OVaK) při opravách
  a rekonstrukcích stávajících vodovodních a kanalizačních vedení, které budou nově situovány v ochranném pásmu stávajícího vedení (tj. ve vzdálenosti max. 1,5 m od stávající trasy u potrubí do průměru 500 mm, ve vzdálenosti max. 2,5 m od stávající trasy u potrubí průměru nad 500 mm – viz § 23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
  pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů)
  a ve shodném silničním pozemku, bude právní vztah existence nově umísťované inženýrské sítě dosud nezapsané v katastru nemovitostí řešen smlouvou o zřízení věcného břemene s jednorázovou sazbou 3.000,- bez DPH za celé věcné břemeno. K této sazbě bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.
 7. Pro státní podniky je v případech, kdy dochází k bezúplatnému převodu nemovitého majetku ze státního podniku na Moravskoslezský kraj a v případech uvedených v bodě 5, možno za zřízení věcného břemene – služebnosti stanovit individuální cenu. Tato sazba bude navýšena o DPH v zákonné výši.
 8. V případech, kdy podnikatelský subjekt zajišťuje veřejnou komunikační síť dle § 104, odst. 3, zák.č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dle § 23, odst. 8 zák.č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, je maximální výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene – služebnosti stanovena dle znaleckého posudku. V případě zásahu do 5 bm (10m2) do dotčené nemovitosti může být na základě písemné žádosti subjektu zajišťujícího veřejnou komunikační síť dle § 104, odst. 3, zák.č. 127/2005 Sb., stanovena výše úhrady na 3.000,- Kč. K této sazbě bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.