ČINNOST ORGANIZACE NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH II. A III. TŘÍD

Hlavními činnostmi v souladu se zřizovací listinou jsou činnosti, které jsou nutné pro správu a celoroční údržbu silnic, jejich součástí a příslušenství (včetně mostů) na území Moravskoslezského kraje. Jedná se zejména o tyto činnosti:
letní údržba silnic včetně součástí a příslušenství;

  • zajišťování sjízdnosti v zimním období;
  • údržba a opravy mostů;
  • údržba dopravního značení;
  • údržba zeleně;
  • majetková správa silniční sítě.

         

Kromě hlavních činností provádí Správa silnic Moravskoslezského kraje doplňkovou činnost:

  • Údržba a opravy místních a účelových komunikací včetně jejich součástí a příslušenství;
  • zimní a letní údržba silnic I. tříd na území Moravskoslezského kraje na základě smlouvy o dílo uzavřené s Ministerstvem dopravy ČR;
  • provádění staveb včetně jejich částí;
  • poskytování služeb;
  • nákup a prodej.
Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK) provádí přípravu a realizaci investiční výstavby na pozemních komunikacích II. a III. třídy v souladu s plánem schváleným radou kraje a projednaným v investiční komisi a ve výboru pro dopravu. Plán přípravy a realizace staveb je připravován v souladu se zpracovanou „Koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury v Moravskoslezském kraji“ a „Bílou knihou“. Ředitel organizace předkládá radě kraje pravidelně zprávu o plnění tohoto úkolu.

Údržba silnic I. tříd na území Moravskoslezského kraje je zajišťována prostřednictvím Správy silnic MSK  v rozsahu stanoveném smlouvou s vlastníkem komunikace, tj. státem, zastoupeným Ministerstvem dopravy. 

 
Zimní údržba komunikací
Jedná se o specifickou činnost  s předem neznámými vstupy při nepřetržité povinnosti vlastníka silnice zajišťovat sjízdnost a jeho odpovědnosti za škody způsobené závadami ve sjízdnosti tak, jak jsou upraveny zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Náklady na zajištění zimní údržby jsou významně ovlivňovány zejména extrémním vývojem zimního počasí s tvorbou závějí a sněhových jazyků, se silnými mrazy, s výskytem ledovky a náledí. SSMSK zajisťuje v souladu s "Plánem zimní údržby silnic" 2 556 km  silnic II. a III. třídy a také 24 km účelových komunikací ve vlastnictví kraje. Část výkonů zimní údržby silnic je prováděna dodavatelsky.  Jedná se zejména o údržbu silnic na území statutárního města Ostravy, na cestmistrovství obvodu Bílovec střediska Nový Jičín a menší výkony na ostatních střediscích, zejména výpomoc při odklízení sněhu při intenzivním spadu sněhu, a to formou povolání další techniky k posílení vlastních kapacit.  Dodavatelské výkony jsou řízeny dispečery organizace, přičemž je takto zajišťována rovněž kontrola kvality provádění zimní údržby silnic a současně také spotřeba materiálů k výkonu údržby.
 

Opravy a údržba vozovek
Organizací je navrhován plán souvislých úprav, který je realizován se souhlasem rady Moravskoslezského kraje. V rámci běžné údržby silnic jsou prováděny opravy živičných krytů, a to lokální opravy povrchů, velkoplošné opravy povrchů silnic, zálivky trhlin a spár včetně udržovacích nátěrů, čištění vozovek v zákonných termínech.
V této oblasti vedení organizace pokračuje v uplatňování požadavků na kvalitu prováděných prací a na sjednocování technologií oprav mezi středisky. Pozornost je věnována důslednějšímu využití techniky v rámci jednotlivých středisek zápůjčkami ve volné kapacitě včetně osádek. Značný důraz je kladen na zajištění bezpečnosti zaměstnanců při provádění prací na silnicích s využitím světelných signalizačních a výstražných zařízení. 
 

Údržba a opravy dopravního značení
Práce jsou prováděny dle platných technických podmínek. Pozornost je věnována systematickým výměnám a doplňování svislého dopravního značení, zejména v souvislosti s předepsanou reflexivitou značky, s uvedením do provozu kompletního tahu dálnice D1 a směrování průmyslových zón a letiště Leoše Janáčka. Značná část vynaložených prostředků na svislé dopravní značení je odčerpávána krádežemi dopravních značek, dopravními nehodami a vandalismem. Vedení organizace pokračuje v uplatňování požadavku provádět kvalitní vodorovné dopravní značení na vybrané silniční síti II. a III. třídy v souvislých úsecích, zejména ve vazbě na provedené souvislé opravy vozovek.
Probíhala rovněž kontrola, údržba a opravy směrového a velkoplošného značení krajského orientačního turistického informačního systému (KOTIS), která spočívala ve výměně poškozených částí, rovnání a mytí. 
 

Údržba a opravy bezpečnostního vybavení silnic
Údržba bezpečnostního vybavení spočívá v pravidelné údržbě směrových sloupků, v jejich opravách a v osazování nových. Část vynaložených prostředků je bohužel odčerpávána krádežemi a vandalismem. V tomto směru byla značná pozornost věnována zajištění udržitelnosti projektů rekonstrukcí a modernizací silnic, financovaných z evropských dotací doplňováním poškozených nebo zcizených zařízení na těchto úsecích. Tato oblast údržby obsahuje rovněž opravy svodidel po dopravních nehodách, výměnu zkorodovaných pásnic, instalaci nových svodidel a také náhradu již dle ČSN a TP neodpovídajících zařízení. 
 

Údržba a opravy silničního tělesa a jeho odvodnění
Prioritou údržbových činností je údržba a opravy odvodnění silnic, zejména čištění silničních vpustí a kanalizace v průjezdních úsecích městy a obcemi, údržba, seřezávání krajnic a čištění silničních příkopů v úsecích nezastavěných. Důležitým prvkem zůstává údržba a opravy propustů, jejich čištění a zlepšení odtokových poměrů vod ze silničního tělesa.
 

Údržba a opravy mostů
Na mostních objektech jsou prováděny údržbové práce tj. čištění mostovek, běžná údržba dilatačních závěrů, zábradlí, říms a odvodňovačů v souladu s plánem běžných oprav a dále opatření k zabránění zhoršování stavu mostů na základě výsledků hlavních prohlídek. Plánování, příprava a realizace oprav  mostních objektů je zajišťována na základě běžných a hlavních prohlídek mostů, jež jsou prováděny v souladu s platnou legislativou. Hlavní pozornost byla věnována především zajištění nezbytné údržby a oprav u mostů se stavebně technickým stavem špatný a velmi špatný s cílem zajištění zlepšení stavu mostu po nezbytné období do doby jeho rekonstrukce.
 

Údržba a opravy ostatních silničních objektů
Jedná se o opravy a údržbu opěrných zdí formou oprav říms, zábradlí a pohledových ploch sanačními technologiemi. U autobusových zálivů ve městech jsou prováděny opravy povrchu vozovky zalitím spár, trhlin a oprava dlažby. 
 

Údržba silniční zeleně
Údržba silniční zeleně je prováděna celoročně a to v době vegetačního klidu (zimní období) prováděním ořezů, kácením přestárlých a bezpečnost ohrožujících stromů, mýcením náletových dřevin, odstraňováním pařezů a jiných pevných překážek,  bílením kmenů stromů stojícím v blízkosti vozovky. V období letním probíhá výsadba nových porostů, sečení ploch silničních pozemků podle zatřídění komunikace a s ohledem na zabezpečení rozhledových poměrů. Vzhledem ke zdravotnímu stavu vzrostlé zeleně podél silnic a na možné ohrožení účastníků silničního provozu buďto pádem větví nebo celých stromů, je pozornost věnována zejména zajištění kácení a ořezů takovýchto nebezpečných stromů a dále na údržbu, resp. obnovení průjezdního profilu ořezem.
 

Ostatní činnosti - dozor, správa, ochrana silniční sítě
Jedná se o zajišťování kontrolních a správních činností, silničním zákonem nařízených pravidelných prohlídek silnic a mostů, majetkové správy, vedení pasportů a registrů silnic a mostů, provádění průzkumů a měření, investorskou a dopravně inženýrskou činnost formou přípravy realizace staveb a výkonem technického dozoru na nich.