LETNÍ ÚDRŽBA SILNIC 

 

V období prudkého rozvoje silniční dopravy se neustále zvyšují požadavky na kvalitní stav silnic a  mostů pro zajištění bezpečné a plynulé jízdy silničních vozidel.  Proto je věnována také zvýšená pozornost systematickému ověřování stavu vozovek silnic a operativnímu odstraňování zjištěných závad v rámci možností daných krajským rozpočtem.
 
Údržba silnic II. a III. tříd je přímo zajišťována Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která má šest středisek a to v okrese Bruntál, Ostrava, Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Karviná. Jejich úkolem je vykonávat správu a údržbu svěřeného úseku komunikace, jeho součástí a  příslušenství. Udržují je ve stavu odpovídajícímu určenému účelu, zajišťují výkon jejich letní a zimní údržby.
 
Práci střediska na trase lze zhruba rozdělit na činnosti „letní“ (od dubna do října) a „zimní“ (listopad – březen).
Letními pracemi jsou především opravy vozovek, vysprávky výtluků, údržba a opravy mostů, opěrných zdí a autobusových zálivů, udržba dopravních značek včetně vodorovného dopravního značení, údržba svodidel a směrových sloupků, nátěry ocelových konstrukcí např. zábradlí, údržba systému odvodnění silnice, údržba silniční zeleně a vzrostlé vegetace, čistění a úklid vozovek, drobné zemní práce, atd.
 
 
 

Opravy a údržba vozovek


 
Organizaci je navržen plán souvislých úprav, který se realizuje se souhlasem rady kraje. V rámci běžné údržby silnic jsou prováděný opravy živičných krytů, a to lokální opravy povrchu, velkoplošné opravy povrchu silnic, zálivky trhlin a spár včetně udržovacích nátěrů.
lu1
 
 Údržba a opravy dopravního značení


 

Práce jsou prováděny dle platných technických předpisu. Pozornost je věnována systematickým výměnám a doplňování směrových tabulí. Součástí je rovněž údržba krajského orientačního turistického informačního systému. Značná část vynaložených prostředků na svisle dopravní značení je však odčerpávána krádežemi dopravních značek a vandalismem.
lu2

 
 
 
 

Údržba a opravy bezpečnostního vybavení silnicÚdržba bezpečnostního vybavení spočívá v pravidelné údržbě směrových sloupků, v jejich opravách a v osazování nových. Táto oblast údržby obsahuje rovněž opravy svodidel po dopravních nehodách, výměnu zkorodovaných pásnic, instalaci nových svodidel. Na vybraných dopravně významných silničních tazích se instaluje reflexní knoflíky za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu při snížené viditelnosti.

lu3 lu3b
 
 


Údržba a opravy silničního tělesa a jeho odvodněníHlavní pozornost je věnována údržbě a opravám odvodnění silnic, zejména čištění silničních vpustí a kanalizace v průjezdních úsecích obcemi, údržbě a seřezávání krajnic a čištění silničních příkopů. Důležitým prvkem zůstává údržba a opravy propustů, jejich čištění a zlepšení odtokových poměru vod ze silničního tělesa.
lu4

 
 

Údržba a opravy mostůNa mostních objektech jsou prováděny údržbové práce tj, čištění, údržba dilatačních závěrů, zábradlí, říms v souladu s plánem běžných oprav. Plánovaní, příprava, realizace oprav a rekonstrukcí mostních objektů je zajišťována na základě běžných a hlavních prohlídek mostů, jež jsou prováděny v souladu s platnou legislativou.
lu5

 
 Údržba a opravy ostatních silničních objektůJedná se o údržbu opěrných zdí formou oprav říms, zábradlí a pohledových ploch sanačními technologiemi. U autobusových zálivu jsou prováděny opravy povrchu vozovky zalitím spár, trhlin a opravy dlažby.
lu6

 
 Údržba silniční zeleněÚdržba silniční zeleně je prováděna celoročně a to v době vegetačního klidu (zimní období) prováděním ořezu, kácením přestárlých stromů, odstraňováním pevných překážek, výsadbou nových porostů. V období letním probíhá sečení ploch silničních pozemků podle zatřídění komunikace.
lu7

 
 
 

Doplňková činnost


 
Střediska Správy silnic Moravskoslezského kraje provádějí doplňkovou činnost na základě čl. XI zřizovací listiny ve znění jejích pozdějších dodatků a dle vymezených okruhů, které jsou stanoveny v její příloze č. 2. Za tímto účelem vlastní organizace příslušné živnostenské listy.

Organizace provádí následující doplňkové činnosti:
 
  • Vysprávky na místních a účelových komunikacích
  • Opravy příslušenství a součásti místních a účelových komunikaci
  • Frézovaní vozovek
  • Čistění místních a účelových komunikaci
  • Terénní úpravy pro obecní úřady a fyzické osoby
  • Kosení travních porostů na místních komunikacích
  • Provádění zimní údržby na místních komunikacích
  • Výpomoc mechanismy jiným subjektům
lu8