ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ SILNIC II. A III. TŘÍD V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

 

Zvláštní užívání silnic specifikuje zákon č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (silniční zákon) v § 25 a jeho prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů v § 40. Zvláštním užíváním silnice se přitom rozumí:

  1. umísťování a provozování reklamních a obdobných zařízení na silničním pozemku (včetně značek upozorňujících na komerční objekty a cíle)
  2. umísťování věcí nebo materiálů na silničním pozemku, které neslouží k údržbě a opravám silnic
  3. provádění stavebních prací
  4. zřizování vyhrazeného parkování
  5. zřizování a provoz prodejních a jiných zařízení
  6. audiovizuální tvorba

Zvláštní užívání silnice ve shora uvedených bodech je zpoplatněno formou nájmu silničního pozemku na dobu záboru silničního pozemku.

 


 

 

Stanovení úhrad při zvláštním užívání silnic II. a III. tříd

schváleno radou kraje usnesením č. 43/3181 ze dne 6. 5. 2014 s účinností od 6. 5. 2014

 

1. Úhrady při zvláštním užívání pozemků pro umístění propagačních nebo reklamních zařízení
(dle § 25 odst. 6) písm. c 1) zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů)

 

 sazba za 1 m2 pohledové plochy/rok v Kč

silnice II. třídy 

2.800,-

silnice III. třídy 

1.500,-

 

 Úhrady při zvláštním užívání ostatních objektů SSMSK (např. ploty, budovy cestmistrovství apod.) se účtují dle ceny v daném místě obvyklé.

 Úhrady za reklamy s dopravně - bezpečnostní tématikou se neúčtují.

 

 
2. Úhrady při zvláštním užívání pozemků pro umístění dopravní značky IJ č. 7 – 14 – zůstává beze změny
(dle § 25 odst. 6) písm. c 1) zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů)

Značky IJ č. 7-14 identifikace provozovatele, majitele (čerpací stanice, servis, pneuservis, STK, hotel, restaurace, kavárna, stanový tábor, tábořiště ) jsou zřizovány bezúplatně a je nutno s jejím zřizovatelem sepsat dohodu  umístění dopravního značení.

Taktéž je bezúplatné umístění cyklistických značek (IS 19a-c,IS 20, IS 21a-c), informačních tabulí měst a obcí (schválený jednotný informační systém, označení ulic, kulturní památky – IS 22 a-f,
IS 23, IS 24 a-c).

 

 
3. Úhrady při zvláštním užívání pozemků pro umístění dopravní značky IJ č. 15 (rádio) a IS č. 24 „komerční cíle“
(dle § 25 odst. 6) písm. c 1) zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů)

 

sazba za 1 m2 pohledové plochy/rok v Kč

silnice II. třídy 

1.400,-

silnice III. třídy 

   740,-

 

 
4. Úhrady při zvláštním užívání pozemků pro umísťování věcí nebo materiálů nesloužících údržbě nebo opravám silnice
(dle § 25 odst. 6) písm. c 2) zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů)

 

sloupec 1 - sazba za 1m2/den v Kč, sloupec 2 -  případ veřejného zájmu

 

1

2

silnice II. třídy 

3,-

2,-

silnice III. třídy 

2,-

1,-

 

Veřejným zájmem jsou míněny úhrady při zvláštním užívání silnic  pro státní, krajské organizace, obce a jejich příspěvkové organizace.

 
 

 
5. Úhrady při zvláštním užívání pozemků pro provádění stavebních prací 
(dle § 25 odst. 6) písm. c 3) zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů)

 

sloupec 1 - sazba za 1 m2/den, sloupec 2 -  případ veřejného zájmu, sloupec 3 - případ technického zhodnocení komunikace (oprava a údržba silnice, zlepšení dopravně-bezpečnostních parametrů)

 

1

2

3

silnice II. třídy 

26,-

3,-

0,-

silnice III. třídy 

13,-

2,-

0,-

 

Při úhradách užívání ostatních objektů SSMSK (plochy cestmistrovství) bude použita cena ze sazebníku nájmu pro zvláštní užívání ve výši jako pro silnici III. třídy.

Veřejným zájmem jsou míněny úhrady při zvláštním užívání silnic  pro státní, krajské organizace, obce a jejich příspěvkové organizace.

 

 
6. Úhrady při zvláštním užívání pozemků pro zřizování vyhrazeného parkování 
(dle § 25 odst. 6) písm. c 4) zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích  ve znění pozdějších předpisů)

 

sazba za parkování – 1 stání/rok v Kč

sloupec 1 - osobní vozidlo, sloupec 2 - nákladní vozidlo  do 12 tun celkové hmotnosti, sloupec 3 - nákladní vozidlo nad 12 tun celkové hmotnosti, sloupec 4 – autobus, sloupec 5 - osobní automobil tělesně postižené osoby

 

1

2

3

4

5

silnice II. tř.

21.450,-

32.170,-

42.790,-

53.510,-

0,-

silnice III. tř.

  10.730,-

16.030,-

21.450,-

26.700,-

0,-

 

Je-li vyhrazené parkování zřizováno na dobu kratší než 1 rok, vypočte se cena příslušným poměrem celkové ceny k povolené době užívání.

 

 
7. Úhrady při zvláštním užívání pozemků pro zřizování prodejních a jiných zařízení
(§ 25 odst. 6) písm. c 5) zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů)

 

sazba za 1 m2 / den v Kč

sloupec 1 - pevné zařízení plocha do 10 m2, sloupec 2 - nad 10 m2, sloupec 3 - dočasné (přenosné, pojízdné) zařízení plocha do 10 m2, sloupec 4 - plocha nad 10 m2

 

1

2

3

4

silnice II. třídy

160,-

340,-

110,-

200,-

silnice III. třídy

 80,-

140-

60,-

 110,-

 

Uvedené sazby za den se použijí při úhradách při zvláštním užívání v délce trvání do 1 měsíce. Při době nepřetržitého pronájmu od 1 měsíce do 1 roku činí denní sazba polovinu uvedené hodnoty.

 

 
8. Úhrady při zvláštním užívání pozemků pro audiovizuální tvorbu
(§ 25 odst. 6) písm. c 6) zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů)

 

sazba za 1 bm délky silnice/den v Kč

silnice II. třídy 

13,-

silnice III. třídy 

 7,-

 

Délka pro výpočet úhrady při zvláštním užívání se stanoví dle délky úseku, kde došlo k dopravnímu omezení.

K jednotlivým sazbám bude připočtena DPH v zákonné výši.