NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

 

Jak se dělí pozemní komunikace?
Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Detailní informace jsou zakotveny v Zákoně č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích ve znění vyhlášky 104/97 Sb, ve znění pozdějších novel.
Pozemní komunikace se dělí na tyto kategorie:
- dálnice
- silnice
- místní komunikace
- účelové komunikace
  
 
Kdo je vlastníkem jednotlivých druhů silničních komunikací (dálnice, silnice I., II., III. třídy a ostatní komunikace)?
  • Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát a tyto komunikace spravuje ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
  • Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí (od 01. 10. 2001).
  • Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí.
  • Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.
 
 
Do kdy musí být zajištěna sjízdnost na silnicích zařazených v prvním pořadí důležitosti?
Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti dálnice nebo silnice do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut. Mimo zimní období se závady ve sjízdnosti zmirňují bez průtahů.
 
 
Jaké jsou lhůty pro zajištění sjízdnosti v zimním období?
Termíny pro zajištění sjízdnosti v zimním období stanoví § 45, odst. 3 vyhlášky č. 104/97 Sb. (prováděcí předpis k zákonu o pozemních komunikacích) a to:
- do 2 hodin u dálnic 
- do 3 hodin u silnic I. třídy a důležité silnice II. třídy
- do 6 hodin u silnic II. třídy a dopravně významné silnice III. třídy
- do 12 hodin u zbytku silnic III. třídy
Lhůty uvedené platí pro dálnice a silnice zařazené do I. pořadí po celých 24 hodin, pro silnice zařazené do II. a III. pořadí po dobu stanovenou v plánu zimní údržby.
  
Základním dokumentem pro provádění zimní údržby silnic v kraji je: Plán zimní údržby Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o., který předkládá správce silnic příslušnému silničnímu úřadu k zaujetí stanoviska a do 30. 9. pracovišti pověřenému Ministerstvem dopravy a spojů ke schválení.
 
 
Mám zájem o: Umísťování a provozování reklamních a obdobných zařízení na silničním pozemku (včetně značek upozorňujících na komerční objekty a cíle); umísťování věcí nebo materiálů na silničním pozemku, které neslouží k údržbě a opravám silnic; provádění stavebních prací.
Zvláštní užívání silnice ve shora uvedených bodech je zpoplatněno formou nájmu silničního pozemku na dobu záboru silničního pozemku. Zvláštní užívání silnic specifikuje zákon č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (silniční zákon) v § 25 a jeho prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů v § 40.
Podrobnější informace jsou k dispozici na ssmsk.cz - silnice - zvlástní užívaní
 
 
Jaké jsou sazby za užívání věcných břemen?
Všechny možné druhy křížení inženýrských sítí na pozemcích silnic II. a III. tříd jsou tabulkově zpracovány a jsou k dispozici na www.ssmsk.cz-silnice-věcná břemena.
 
 
Který zákon stanovuje sazbu kupní ceny za m2?
Sazba kupní ceny za m2 je stanovena dle § 28, odst. 1 a 9, novely vyhlášky MF ČR č. 540/2002 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 3/2008 Sb, o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů.
 
 
Za jakou cenu jsou prováděny výkupy pozemků pro liniové stavby silnic II. a III. třídy?
Sazba kupní ceny  za m2 je stanovena, dle oceňovací vyhlášky (vyhláška č. 450/2012, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku) v návaznosti na platnost zákona č. 405/2012 Sb. o vyvlastnění s platností od 1. 2. 2013 – cena pozemku nebo stavby se pro účely stanovení náhrady určí vždy podle jejich skutečného stavu a účelu užití ke dni podání žádosti o vyvlastnění, přitom se nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s navrženým účelem vyvlastnění. Výše sjednané ceny musí být schválena zastupitelstvem kraje.
 
 
Jakým způsobem lze na mapě silniční sítě najít a rozlišit silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Moravskoslezského kraje?
Mapa silniční sítě, kterou máte k dispozici, se zobrazuje s barevným rozlišením dálnic, rychlostní komunikací a silnic I., II. a III. třídy. Prvotní mapa ukazuje základní dálniční síť, postupným přibližováním se následně zobrazí také silnice II. třídy vyznačené modrým tahem a číselným označením komunikace, a silnice III. třídy vyznačené žlutým tahem a číselným označením komunikace.
 
Jak postupovat při škodní události
Pokud na silnicích II. a III. třídy dojde k proražení pneumatiky, porušení nápravy, řízení nebo k jiné škodě způsobené nerovností, výmolem, výtlukem a jinou závadou na vozovce, lze požádat o úhradu škody z odpovědnostního pojištění správce komunikace. Na silnicích II. a III. tříd je to SSMSK. Při uplatňování škody je však nutné zdokladovat majitelem vozidla (řidičem) místo, dobu události, škodu, stav komunikace a další. Protokol od Policie ČR je vždy v takovém případě dobré mít a doložit. Podklady zasílejte poštou na adresu SSMSK nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ne všechny případy poškození jsou z pojistky uhrazeny. To platí především pro případy, kdy se prokáže, že řidič nepřizpůsobil rychlost a způsob jízdy stavu a povaze vozovky, tak jak je ze zákona povinen. O tom však nerozhoduje SSMSK, ale příslušná pojišťovna. Ve všech případech však SSMSK předává všechny nárokované škody bez výjimky pojišťovně k řešení, případně k likvidaci. Proto níže naleznete přehled dokladů, které je dobré k nároku doložit. Jen připomínáme, že v případě fotografování místa incidentu dbejte zvýšené bezpečnosti s ohledem na okolní provoz.