POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

dle požadavku norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005

 

Hlavním předmětem činnosti Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o. je údržba a opravy silniční sítě a zajištění realizace dopravních a inženýrských staveb.

Organizace uplatňuje při všech svých činnostech moderní technologie, jak v oblasti strojního a technického vybavení, tak v oblasti  používání nových materiálů a surovin. Zároveň klade vysoký důraz na odbornost všech pracovníků a spolupracujících firem.

V souvislosti s růstem kvalitativních a kvantitativních požadavků při provádění svých činností vedení organizace zajišťuje neustálé zlepšování svých činností v oblasti kvality, prevenci znečištění a dopadů na životní prostředí a další zlepšování účinnosti zavedených systémů řízení.

Snahou SSMSK, p. o. je zajistit:
  • aby všechny její provozy, činnosti a služby dosáhly své výkonnosti takovým způsobem, který zajišťuje celkovou kvalitu ve vztahu k prosperitě, finančním, lidským a informačním zdrojům, životnímu prostředí a internímu systému bezpečnosti práce.
  • udržitelný vývoj a dlouhodobé zajištění účelného hospodaření našich středisek prostřednictvím snížením rizik, zvýšením efektivity a výhod pro zákazníky. Zavazujeme se pracovat tak, abychom neohrožovali náš současný svět ani budoucí generace.
  • při všech svých činnostech plnění zákonných a jiných požadavků platných pro oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce a kvalitu.
  • uplatňování v rámci vnitřní a vnější komunikace aktivní přístup k posilování uvědomění a neustálého zlepšování. Otevřeným přístupem a dialogem uvnitř organizace a s veřejností, kdy přijímá podněty a reaguje na ně, je zajišťována účinná komunikace tak, aby splňovala všechny své zásady.  

Tato Politika je  sdělována všem zainteresovaným stranám, včetně pracovníků organizace.

 
 
Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace
 
          
 
 
 
 
 Platné certifikáty ISO