30.8.2021 Upozorňujeme na dopravní opatření v souvislosti opravou silnice v rámci stavby „Oprava povrchu silnice III/4698 Darkovice“. Jedná se o souvislou opravu povrchu stávající silnice III/4698 v průtahu obce Darkovice v úseku km 0,807 – 2,438 sil. provozního staničení, tj. v úseku od SDZ Začátek obce ve směru od Hati po SDZ Konec obce ve směru na Darkovičky.

Po odfrézování krytu vozovky v tl. 100 mm budou provedeny případné lokální sanace poruch ACL 16 v tl. 50 mm. V rýhách po realizované pokládce kanalizace bude v případě potřeby provedena výměna části konstrukčních vrstev komunikace za vrstvy ŠD tl. 200 mm a 170mm, včetně zhutnění + ACP 16 v tl. 50mm. Na očištěný povrch komunikace po odfrézování se provede pokládka spádové vrstvy v úsecích s min. podélným sklonem v průměrné tl. 30mm, na 20% celého úseku. Poté proběhne výšková úprava mříží uličních vpustí, poklopů kanalizace a krycích poklopů IS ve vozovce. Dále bude proveden spojovací postřik asfaltovou emulzí a následně položena ložná vrstva ACL 16 v tl. 60 mm. a obrusná vrstva ACO 11  v tl. 40mm. Po pokládce se provede prořezání pracovních a styčných spár a jejich opětovné zalití asfalt. zálivkou. Dále dojde v celém úseku k seříznutí krajnic, pročištění příkopů a k obnově vodorovného dopravního značení.

Termín provádění opravy komunikace: 26.8.2021 – 13.11.2021.

Oprava vozovky bude probíhat za částečné uzavírky:

Realizace stavby bude rozdělena na 3 etapy. Doprava v jednotlivých úsecích bude řízena světelným signalizačním zařízením a přechodným dopravním značením.

Objízdná trasa není stanovena.  

Místo stavby: