1.9.2021 Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Vřesina u Ostravy, bude v období od 6.9. – 5.12.2021 provedena celková oprava komunikace procházející samotným centrem obce. Stavba bude prováděna v úseku vymezen rozhraním s již opravenou vozovkou v místě autobusové zastávky Vřesina, hřbitov po napojení na okružní křižovatku ul. Družební.

V rámci opravy komunikace bude také provedena stavba „Křižovatka Vřesina u Bílovce – silnice III/4692 a III/4693“, která řeší úpravu stávajícího sjezdu a rozšíření stávající komunikace sil. III/4692 pro umístění nového odbočovacího pruhu (celkové rozšíření 4,5m) včetně posunu stávajícího chodníku v souvislosti se zlepšením dopravní situace a obslužnosti provozovaného obchodního domu Hruška.

Oprava (zahrnující také žulový jednořádek, poškozené obruby, silniční odvodnění) bude spočívat jednak ve vyfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky (krytové vrstvy - obrusná a ložná), provedením recyklace těchto vrstev a položení vrstev nových. Následně bude v celém řešeném úseku stavby provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení vč. protismykových úprav povrchu.

Stavební práce budou prováděny za částečného omezení provozu na komunikaci, s kyvadlově řízeným provozem pomocí mobilního signalizačního zařízení. V určitých fázi výstavby si však práce vyžádají úplnou uzavírku silnice III/4692, a to ve dvou úsecích stavby (1. úsek = autobusová zastávka Vřesina, hřbitov – most přes vodní tok Porubka, 2. úsek = most přes vodní tok Porubka – okružní křižovatka ul. Družební). Za uzavřený úsek ulice Vřesinská bude proto pro veškerá vozidla mimo IZS, BUS obousměrně vyznačena objízdná ve směru od Kyjovic po ulici Družební - Opavská – Rudná, ve směru od Klimkovic po ulici Lidická – Mexiko - Klimkovická.

Průjezd linek městské a příměstské dopravy vč. vozidel IZS bude po celou dobu stavby zachován.

Příjezd k nemovitostem s jediným přístupem ze sil. III/4692 (ul. Mešnická/Osvobození) bude obyvatelům umožněn, vyjma úseků a doby, kdy bude prováděna recyklace podkladních vrstev vozovky a pokládka živičného povrchu komunikace, která bude probíhat za úplné uzavírky silničního provozu a díky tomu nebude příjezd umožněn vůbec, resp. bude nutné respektovat aktuální stav pokládky asfaltových vrstev, o čemž bude zhotovitel dopředu občany, firmy a ostatní subjekty (které mají výjezd pouze na ul. Mešnická/Osvobození) v dostatečném časovém předstihu informovat prostřednictvím informačních letáků a prostředků obce, ve kterých budou uvedeny veškeré potřebné informace o délce a rozsahu samotného omezení. Společně se zhotovitelem se budeme snažit co nejméně komplikovat život občanům, obchodníkům a účastníkům silničního provozu, kteří využívají tuto komunikaci, ale bez omezení se to samozřejmě neobejde, protože komunikace je již v nevyhovujícím stavebně technickém stavu, díky množství překopů po výstavbě inženýrských sítí a v neposlední řadě neúnosnému podloží. Naší snahou bude však práce na této stavbě urychlit, za účelem zkrácení samotné lhůty výstavby a zajištění tak i případné zimní údržby komunikace.

Všem účastníkům silničního provozu a obyvatelům obce Vřesina děkujeme za trpělivost po celou dobu realizace této stavby.