2.7.2021 Stavba řeší rekonstrukci stávající opěrné zdi sil. III/01125 podél toku Sedlinka v obci Nové Sedlice. Bude vybudována nová úhlová ŽB zeď, základ je šířky 1,70m, výšky 0,70m. Šířka dříku je max. 0,80m v patě dříku, po výšce je šířka dříku proměnná vzhledem ke sklonu líce 7:1. Maximální výška dříku je 2,16m, tzn. maximální výška nosné konstrukce zdi je 2,86m (bez římsy). Na nové ŽB římse bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní.

Na OZ naváže opevnění břehu z kamenné rovnaniny.

V místě výkopů bude proveden hutněný zásyp a obnova vozovkových a podkladních vrstev.

 

Termín realizace stavby: 21.6. – 17.12.2021

 

V termínu od předání staveniště provedeno:

 • osazeno přechodné DZ podle vydaného rozhodnutí o uzavírce sil. III/01125
 • odfrézování poloviny komunikace, přilehlé stavbě, v celém úseku, odvoz materiálu na mezideponii
 • odstranění náletových křovin a likvidace dřevní hmoty
 • provedení části obtokového potrubí – převedení vody mimo prostor stavby
 • demontáž části stávajícího zábradlí a odvoz vytěženého materiálu do výkupny tříděného odpadu
 • vybouráni části stávající OZ, odvoz suti na mezideponii
 • odkop části komunikace pro těleso OZ v km cca cca 3,810 – 3,790 a v km 3,564 – 3,570, odvoz výkopku na mezideponii
 • odkop části komunikace pro kamennou rovnaninu v km cca 3,878 – 3,850, odvoz výkopku na mezideponii
 • provádění kamenné rovnaniny v km 3,878 – 3,860

 

Postup prací do dalšího KD dne 13.7.2021: předpoklad:

 • čerpání vody z výkopu
 • úprava základové spáry
 • betonáž podkladního betonu C 12/15X0, tl. 0,15m, š. 2,0 m, délky 20,0 m v km cca 3,810 – 3,790
 • bednění a výztuž základů OZ, výztuž B500B (10505 R) – v daném úseku
 • betonáž základů OZ, beton C30/37 XA1, XC4, XF – v daném úseku
 • provádění kamenné rovnaniny v km cca 3,878 – 3,850
 • odkop části komunikace pro těleso OZ v km cca 3,564 – 3,570,