1.7.2021 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Provedená pokládka asfaltových vrstev vozovky na celém úseku řešené stavby
  • Dokončení zřízení nových silničních obrub vč. kamenné přídlažby (jednořádku)
  • Dokončení předlažby – výšková úprava stávajícího jednořádku z žul. kostek
  • Dokončena výměna poklopů kanalizačních šachet v návaznosti na pokládku asfaltových vrstev vozovky
  • Profilace a dosyp krajnic
  • Jemné terénní úpravy
  • Příprava pro ošetření pracovních spár a napojení asfaltovou zálivkou za horka
  • Příprava pro obnovu VDZ a výměnu SDZ
  • Příprava pro výměnu ocelových silničních svodidel
  • Zahájení celoplošného frézování povrchu na II.etapě stavby (úsek MK U Sochy – křiž. Proskovická/Mitrovická)

  

Organizace dopravy:

 V termínu od 1.7.2021 došlo ke znovu zprovoznění daného úseku této stavby (úsek křiž. se sil. I/58 – MK U Sochy) a zároveň byla zahájena II.etapa výstavby v úseku (MK U Sochy – křiž. Proskovická/Mitrovická) opět za celkové uzavírky silničního provozu a to s dobou trvání do 31.8.2021. Tranzitní doprava je tedy opět vedena po předem schválené objízdné trase (I/58 ul. Plzeňská – I/11 ul. Rudná – III/4785 ul. Polanecká a II/478 ul. 1.května/Mitrovická. Příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. Mitrovické bude obyvatelům umožněn, vyjma úseku a doby, kdy bude prováděna sanace vozovky v celé šíři komunikace. Znamená to tedy, že pokud se bude plánovaná sanace podloží vozovky provádět přímo v místech dotčených nemovitostí a jejich vjezdů, musí řidiči a samotní obyvatelé po dobu tohoto omezení využít příjezd a obsluhu, buď to ve směru od ul. Proskovická, nebo Junácká – U Sochy (popřípadě místních komunikací), v závislosti na rozdělení samotných etap opravy komunikace. Při pokládce finální vrstvy živičného povrchu komunikace, která bude probíhat taktéž za úplné uzavírky daného úseku komunikace nebude příjezd umožněn vůbec, resp. bude nutné respektovat aktuální stav pokládky finální asfaltové vrstvy vozovky. Všichni občané, kteří využívají ulici Mitrovickou pro příjezd ke svým nemovitostem budou prostřednictvím stránek a sociálních sítí Úmob Stará Bělá a dále pak el. korespondence ze strany zhotovitele dopředu v časovém předstihu informování o tom, aby nechali svá vozidla po tuto dobu odstavena pokud možno v okolních ulicích a odstavných plochách bez nutnosti vjezdu na ul. Mitrovická.