31.5.2022 Správa silnic Moravskoslezského kraje zahajuje dne 1. 6. 2022 opravu silnice  III/46432 a III/4822‚ Borovec – Sedlnice průtah.

Upozorňujeme na dopravní opatření v souvislosti s opravou této silnice. Stavba bude prováděna na území obce Borovec - Sedlnice.

Stavba bude realizována v termínu: 1.6. - 30. 7. 2022.

 

Rekonstrukce komunikace v řešeném úseku bude prováděna po etapách, tak aby byl zachován průjezd po komunikaci, řidiči budou o probíhající výstavbě informováni. Doprava v jednotlivých úsecích a etapách bude řízena světelným signalizačním zařízením a přechodným dopravním značením.

Realizace opravy je rozdělena na dvě stavební části silnice III/46432 a III/4822, začínající na S 01 sil. III/4822 v km 2,988 a končí staničením v km 0,250  na sil. III/46432, a následně proběhne realizace druhé části S 04 začínající v km 2,232 a končící v km 3,189 na sil. III/46432.

Na daných úsecích bude provedeno odfrézování vozovky a další neúnosná místa vozovky budou homogenizována odtěžením konstrukčních vrstev a vybudováním nových konstrukčních vrstev vozovky. Následně se položí nová ložná a obrusná vrstva. Niveleta komunikace se nikterak nemění a stávající šířkové uspořádání bude zachováno.

 

Zhotovitel bude firma Colas CZ,   cena 16,5 mil. Kč s DPH.