10.10.2023 Dne 09.10.2023 byla zahájena realizace stavby Oprava povrchu silnice III/4654 Klimkovice – Olbramice/Janovice s trváním do 07.12.2023. Stavba se nachází v k. ú. Klimkovice o celkové délce 1,342 km a je rozdělena na dva úseky. Začátek stavby a zároveň první úsek stavby začíná u okružní křižovatky se silnicí II/647 ul. Čs. armády (u supermarketu Hruška) na ul. Lidická a končí přibližně 40 m za okružní křižovatkou silnic III/4693 ul. Vřesinská a III/4655 ul. Husova (u kostela Nejsvětější Trojice) na ul. Olbramická s tím, že tato okružní křižovatka není součástí opravy a oprava tudíž bude v místě okružní křižovatky přerušena. Celková délka prvního úseku stavby je 0,277 km. Na konci prvního úseku stavba plynule přechází v druhý úsek stavby, který končí v místě odbočení ze silnice III/4654 na Janovice a jeho celková délka je 1,065 km. Na silnici bude v rámci stavby provedena oprava vozovky při zachování současného směrového, výškového a šířkového uspořádání. Silnice má profil směrově nedělené dvoupruhové komunikace a její povrch vykazuje výrazné poruchy.

Stavební práce na prvním úseku stavby budou spočívat ve vybudování, potažmo předláždění dvojřádku z žulových kostek do betonového lože, výměně uličních vpustí, výškové úpravě poklopů kanalizace, a hlavně ve frézování a ve výměně podkladní, ložné a obrusné vrstvy vozovky v celkové tl. 0,15 m. Poté bude provedeno nové vodorovné a svislé dopravní značení, spolu s nově položenou protismykovou úpravou vozovky před a za přechodem pro chodce u Městské knihovny a ZUŠ.

Stavební práce na druhém úseku stavby budou spočívat ve vybudování nových silničních kamenných obrubníků, ve vybudování, potažmo předláždění dvojřádku z žulových kostek do betonového lože, výměně uličních vpustí, výškové úpravě poklopů kanalizace, a hlavně ve frézování a ve výměně obrusné vrstvy vozovky v celkové tl. 0,05 m. U silnice vedoucí v extravilánu dojde k opravě tří propustků, zrušení jednoho nefunkčního propustku a k obnově nezpevněných krajnic vyfrézovaným materiálem. Poté bude provedeno nové vodorovné a svislé dopravní značení, vyměněna ocelová svodidla a nově osazeny směrové sloupky.

Samotná realizace bude rozdělena do čtyř etap.

V první a druhé etapě bude silnice III/4654 (ul. Lidická) zjednosměrněna směrem na Hýlov a úplně uzavřena silnice III/4654 (ul. Olbramická). Objízdné trasy budou vedeny po silnici III/4693 (ul. Vřesinská), po MK (ul. Polní), po silnici II/647 (ul. Čs. armády), III/46416, III/46414 (ul. Klimkovická) a III/4654 (ul. Klimkovická, ul. U Farmy).

Ve třetí etapě bude úplně uzavřena silnice III/4654 (ul. Lidická) i silnice III/4654 (ul. Olbramická). Objízdné trasy budou vedeny po silnici III/4693 (ul. Vřesinská), po MK (ul. Polní), po silnici II/647 (ul. Čs. armády), III/46416, III/46414 (ul. Klimkovická) a III/4654 (ul. Klimkovická, ul. U Farmy).

Ve čtvrté etapě bude úplně uzavřena silnice III/4654 (ul. Olbramická). Objízdné trasy budou vedeny po silnici III/4654 (ul. Lidická), II/647 (ul. Čs. armády), III/46416, III/46414 (ul. Klimkovická) a III/4654 (ul. Klimkovická, ul. U Farmy).

Všem účastníkům silničního provozu, obyvatelům města Klimkovice a okolních obcí děkujeme za trpělivost po celou dobu realizace této stavby.