17.9.2021 Aktuálně prováděné a provedené práce:

    - Provedeno celoplošné frézování asfaltových vrstev vozovky na III. etapě stavby
    - Zahájena hl. sanace podkladních vrstev vozovky na III. etapě stavby
    - Odstraňování + čištění žulové přídlažby na III. etapě stavby
    - Dokončování osazení nových silničních ocelových svodidel na II.etapě stavby
    - Zřizování nezpevněných krajnic z asf. recyklátu na II.etapě stavby
    - Oprava propustku č.7 (úprava svahového kužele, opravakamenné zídky, zřízení kamenné dlažby)
   - Oprava mostu ev.č. 478-012 (odstraňování stávajícího zábradlí, demolice stávajících říms)
 

V koordinací s naší stavbou bude také prováděna oprava chodníkového tělesa společně s vybudováním vjezdového ostrůvku ve směru od Polanky, a to za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na daném úseku silnice.

   

Organizace dopravy:

 V termínu od 6.9.2021 došlo k uzavření silnice na III.etapě stavby (úsek Na Lukách po most nad řekou Odra) s dobou trvání do 30.11.2021. V termínu od 20.9.2021 budou zahájeny demoliční práce stávajícího propustku, který tvořen sestavou šesti prefabrikovaných propustí Beneš. Z důvodu toho bude zcela znemožněn průjezd po ul. Na Lukách mezi městskými částmi Polanka n.O. – Stará Bělá.

Tranzitní doprava je vedena po předem schválené objízdné trase (I/58 ul. Plzeňská – I/11 ul. Rudná – III/4785 ul. Polanecká a II/478 ul. 1.května/Mitrovická. Příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. Na Lukách je obyvatelům umožněn, vyjma úseku a doby, kdy bude prováděna celoplošná pokládka asfaltových vrstev vozovky. O termínu pokládek budou obyvatelé dotčeného úseku stavby v časovém předstihu opět informování.