10.9.2021 Stavba řeší rekonstrukci stávající opěrné zdi sil. III/01125 podél toku Sedlinka v obci Nové Sedlice. Bude vybudována nová úhlová ŽB zeď, základ je šířky 1,70m, výšky 0,70m. Šířka dříku je max. 0,80m v patě dříku,

po výšce je šířka dříku proměnná vzhledem ke sklonu líce 7:1. Maximální výška dříku je 2,16m, tzn. maximální výška nosné konstrukce zdi je 2,86m (bez římsy). Na nové ŽB římse bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní.

Na OZ naváže opevnění břehu z kamenné rovnaniny. V místě výkopů bude proveden hutněný zásyp a obnova vozovkových a podkladních vrstev.

 

Termín realizace stavby: 21.6. – 17.12.2021

 

V termínu od posledního KD dne 24.8.2021 provedeno:

- odkop části komunikace a demolice stávající zdi pro těleso OZ v km cca 3,720 – 3,690
- čerpání vody z výkopu, úprava základové spáry
- betonáž podkladního betonu C 12/15, tl. 0,15m, š. 2,0 m, v úsecích v km cca 3,720 – 3,690
- bednění a výztuž základu a dříku OZ, výztuž B500B (10505 R) – v daném úseku
- betonáž základu a dříku OZ, beton C30/37 – v daném úseku
- izolace provedených základů a dříků a jejich zpětný zásyp + osazení vpusti UV1
- dobetonávka pod drenáž v km 3,720 – 3,690

 

Postup prací do dalšího KD dne 21.9.2021: předpoklad

- zatrubnění + demolice + výkopy 3,690 – 3, 672
- odbednění dříku + dobetonávka pod drenáž 3,720 – 3,690
- izolace, osazení drenáže, zásypy 3,720 – 3,690
- provedení podkladního betonu 3,690 – 3,672
- provedení výztuže základu + bednění základu + betonáž základu 3,690 – 3,672
- odbednění základu, izolace, zásypy základu 3,690 – 3,672
- provedení výztuže dříku + bednění dříku + betonáž dříku 3,690 – 3,672
- odbednění dříku + dobetonávka pod drenáž 3,690 – 3,672
- izolace, osazení drenáže, zásypy 3,690 – 3,672
- provedení záporového pažení 3,790 – 3,725 – bude provádět IDS OLOMOUC (14.-16.9.2021)
- zatrubnění úseku v km 3,790 – 3,725
- odkop zeminy pro výdřevu mezi HEB profily