10.9.2021 Aktuálně prováděné a provedené práce:

    - Provedena pokládka nových asfaltových vrstev vozovky na II.etapě stavby (úsek MK U Sochy – křiž. Proskovická/Na Lukách)
    - Demontáž a znovu osazení nových silničních ocelových svodidel na II.etapě stavby
    - Ošetření prac. spár asf. zálivkou za horka
    - Obnova VDZ (materiál barva) na II. etapě stavby
    - Oprava propustku č.7 (betonáž nové římsy a čela propustku)
    - Zřizování nezpevněných krajnic
    - Dokončení celoplošného frézování na III.etapě stavby (úsek Na Lukách po most nad řekou Odra)

 

V koordinací s naší stavbou bude také prováděna oprava chodníkového tělesa společně s vybudováním vjezdového ostrůvku ve směru od Polanky, a to za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na daném úseku silnice.

   

Organizace dopravy:

V termínu od 6.9.2021 došlo k uzavření silnice na III.etapě stavby (úsek Na Lukách po most nad řekou Odra) s dobou trvání do 31.10.2021.

Tranzitní doprava je vedena po předem schválené objízdné trase (I/58 ul. Plzeňská – I/11 ul. Rudná – III/4785 ul. Polanecká a II/478 ul. 1.května/Mitrovická. Příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. Na Lukách je obyvatelům umožněn, vyjma úseku a doby, kdy bude prováděna celoplošná pokládka asfaltových vrstev vozovky. O termínu pokládek budou obyvatelé dotčeného úseku stavby v časovém předstihu opět informování.