14.7.2021 Stavba řeší rekonstrukci stávající opěrné zdi sil. III/01125 podél toku Sedlinka v obci Nové Sedlice. Bude vybudována nová úhlová ŽB zeď, základ je šířky 1,70m, výšky 0,70m. Šířka dříku je max. 0,80m v patě dříku,

po výšce je šířka dříku proměnná vzhledem ke sklonu líce 7:1.

Maximální výška dříku je 2,16m, tzn. maximální výška nosné konstrukce zdi je 2,86m (bez římsy).

Na nové ŽB římse bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní.

Na OZ naváže opevnění břehu z kamenné rovnaniny.

V místě výkopů bude proveden hutněný zásyp a obnova vozovkových a podkladních vrstev.

 

Termín realizace stavby: 21.6. – 17.12.2021

 

V termínu od předání staveniště provedeno:

- osazeno přechodné DZ podle vydaného rozhodnutí o uzavírce sil. III/01125

- odkop části komunikace pro těleso OZ v km cca 3,810 – 3,790 a 3,564 – 3,580

- bourání stávající kamenné OZ v km cca 3,564 – 3,580

- čerpání vody z výkopu, úprava základové spáry

- betonáž podkladního betonu C 12/15X0, tl. 0,15m, š. 2,0 m, délky 10,0 m v km cca 3,810 – 3,800

- bednění a výztuž základů OZ, výztuž B500B (10505 R) – v daném úseku

- betonáž základů OZ, beton C30/37 XA1, XC4, XF – v daném úseku

- provádění kamenné rovnaniny v km cca 3,878 – 3,850

 

Postup prací do dalšího KD dne 13.7.2021: předpoklad

- čerpání vody z výkopu, úprava základové spáry

- betonáž podkladního betonu C 12/15X0, tl. 0,15m, š. 2,0 m, v úseku délky 10,0 m v km cca 3,800- 3,790 a délky 16 m v km cca 3,564 – 3,580

- bednění a výztuž základů OZ, výztuž B500B (10505 R) – v daných úsecích

- izolace provedených základů a jejich zpětný zásyp

- betonáž dříku OZ, beton C30/37 XA1, XC4, XF – v úseku délky 20,0 m v km cca 3,810 – 3,790

- provádění kamenné rovnaniny v km cca 3,850 – 3,810