12.7.2021 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  •  Dokončeno celoplošné frézování povrchu na II.etapě stavby (úsek MK U Sochy – křiž. Proskovická/Na Lukách)
  •  Rozebírání přídlažby, čištění – příprava pro výškovou úpravu stávajícího jednořádku z žul. kostek
  •  Odfrézování podkladních asfaltových vrstev vozovky v místě plánované hloubkové sanaci
  •  Zahájení oprav zemních zákopových souprav vodovodních uzávěrů dotčeného vodovodního řádu (práce v koordinaci s naší stavbou zajišťují Ostravské vodárny a kanalizace a.s.)
  •  Postupné odstraňování podkladních vrstev vozovky v místě autobusových zálivů/stání (příprava pro zřízení CB krytu)    

      

Dokončující se práce na I.etapě stavby (úsek křiž. Plzeňská – MK U Sochy)

  • Jemné terénní úpravy
  • Příprava pro ošetření pracovních spár a napojení asfaltovou zálivkou za horka
  • Příprava pro obnovu VDZ a výměnu SDZ
  • Příprava pro výměnu ocelových silničních svodidel

  

Organizace dopravy:

 Rekonstrukce komunikace i nadále probíhá za úplné uzavírky silničního provozu. Tranzitní doprava je tedy opět vedena po předem schválené objízdné trase (I/58 ul. Plzeňská – I/11 ul. Rudná – III/4785 ul. Polanecká a II/478 ul. 1.května/Mitrovická. Příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. Mitrovické je obyvatelům umožněn, vyjma úseku a doby, kdy bude prováděna sanace vozovky v celé šíři komunikace. Znamená to tedy, že pokud se bude plánovaná sanace podloží vozovky provádět přímo v místech dotčených nemovitostí a jejich vjezdů, musí řidiči a samotní obyvatelé po dobu tohoto omezení využít příjezd a obsluhu, buď to ve směru od ul. Proskovická, nebo Junácká – U Sochy (popřípadě místních komunikací), v závislosti na rozdělení samotných etap opravy komunikace. Při pokládce finální vrstvy živičného povrchu komunikace, která bude probíhat taktéž za úplné uzavírky daného úseku komunikace nebude příjezd umožněn vůbec, resp. bude nutné respektovat aktuální stav pokládky finální asfaltové vrstvy vozovky. Všichni občané, kteří využívají ulici Mitrovickou pro příjezd ke svým nemovitostem budou prostřednictvím stránek a sociálních sítí Úmob Stará Bělá a dále pak el. korespondence ze strany zhotovitele dopředu v časovém předstihu informování o tom, aby nechali svá vozidla po tuto dobu odstavena pokud možno v okolních ulicích a odstavných plochách bez nutnosti vjezdu na ul. Mitrovická.