25.6.2021 Aktuálně prováděné a provedené práce: 

  • Provedení zásypu (obnova konstrukčních vrstev vozovky) v místě hloubkových sanací
  • Provádění pokládky podkladní asfaltové vrstvy vozovky v místě hloubkové sanace
  • Provedení lokálních sanací a ošetření mrazových trhlin
  • Postupná pokládka asfaltových vrstev vozovky na celém úseku řešené stavby
  • Dokončení zřízení nových silničních obrub vč. kamenné přídlažby (jednořádku)
  • Dokončování předlažby – výšková úprava stávajícího jednořádku z žul. kostek
  • Postupná výměna poklopů kanalizačních šachet v návaznosti na pokládku asfaltových vrstev vozovky
  • Dokončení oprav zemních zákopových souprav vodovodních uzávěrů dotčeného vodovodního řádu (práce v koordinaci s naší stavbou zajišťovala spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s.)
  • Dokončení oprav stávajících lepených obrub v místě okružní křižovatky s MK ul. Junácká (práce v koordinaci s naší stavbou stavba zajišťoval Úmob Stará Bělá – prováděla spol. Hochbau s.r.o.)

  

Organizace dopravy:

Rekonstrukce komunikace i nadále probíhá za úplné uzavírky silničního provozu. Tranzitní doprava je vedena po předem schválené objízdné trase (I/58 ul. Plzeňská – I/11 ul. Rudná – III/4785 ul. Polanecká a II/478 ul. 1.května/Mitrovická. Příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. Mitrovické je obyvatelům umožněn, vyjma úseků a doby, kdy je prováděna sanace vozovky v celé šíři komunikace. Znamená to tedy, že pokud se bude plánovaná sanace podloží vozovky provádět přímo v místech dotčených nemovitostí a jejich vjezdů, musí řidiči a samotní obyvatelé po dobu tohoto omezení využít příjezd a obsluhu, buď to ve směru od ul. Proskovická, nebo Junácká – Plzeňská (popřípadě místních komunikací), v závislosti na rozdělení samotných etap opravy komunikace. Při pokládce finální vrstvy živičného povrchu komunikace, která bude probíhat taktéž za úplné uzavírky daného úseku komunikace (v termínu od 28.6. – 29.6.2021 v čase 7.00 – 19.00), nebude příjezd umožněn vůbec, resp. bude nutné respektovat aktuální stav pokládky finální asfaltové vrstvy vozovky. Všichni občané, kteří využívají ulici Mitrovickou pro příjezd ke svým nemovitostem budou prostřednictvím stránek a sociálních sítí Úmob Stará Bělá a dále pak el. korespondence ze strany zhotovitele dopředu v časovém předstihu informování o tom, aby nechali svá vozidla po tuto dobu odstavena pokud možno v okolních ulicích a odstavných plochách bez nutnosti vjezdu na ul. Mitrovická.

 

V termínu od 1.7.2021 dojde ke znovu zprovoznění daného úseku této stavby (úsek křiž. se sil. I/58 – MK U Sochy) a zároveň bude zahájena II.etapa výstavby v úseku (MK U Sochy – křiž. Proskovická/Mitrovická) opět za celkové uzavírky silničního provozu a to s dobou trvání do 31.8.2021. Tranzitní doprava bude tedy opět vedena po předem schválené objízdné trase (I/58 ul. Plzeňská – I/11 ul. Rudná – III/4785 ul. Polanecká a II/478 ul. 1.května/Mitrovická. (viz. přiložená situace s vyznačením opravovaného úseku stavby).