23.06.2021 Stavba řeší rekonstrukci stávající opěrné zdi sil. III/01125 podél toku Sedlinka v obci Nové Sedlice. Bude vybudována nová úhlová ŽB zeď, základ je šířky 1,70m, výšky 0,70m. Šířka dříku je max. 0,80m v patě dříku,

po výšce je šířka dříku proměnná vzhledem ke sklonu líce 7:1.

Maximální výška dříku je 2,16m, tzn. maximální výška nosné konstrukce zdi je 2,86m (bez římsy).

Na nové ŽB římse bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní.

Na OZ naváže opevnění břehu z kamenné rovnaniny.

V místě výkopů bude proveden hutněný zásyp a obnova vozovkových a podkladních vrstev.

 

Termín realizace stavby: 21.6. – 17.12.2021

 

V termínu předání staveniště provedeno:

  • osazení PDZ dle vydaného rozhodnutí o částečné uzavírce sil. III/01125
  • zřízení zařízení staveniště
  • frézování vozovkových vrstev komunikace

 

Postup prací do dalšího KD dne 29.6.2021: předpoklad:

  • vybourání ocelového zábradlí
  • bouraní části stávající opěrné zdi, zemní práce
  • příprava základové spáry
  • zhotovení podkladního betonu