11.6.2021 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Provádění hloubkových sanací podkladních vrstev vozovky v předem určených místech stavby
  • Oprava silničního odvodnění komunikace (výměna uličních vpustí)
  • Zřizování silničních obrub a jednořádku z žul. kostek
  • Předlažba – výšková úprava stávajícího jednořádku z žul. kostek
  • Oprava vodovodních uzávěrů (zákopových souprav) a kanalizačních šachet (zajišťuje správce spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s.)
  • Provádění oprav stávajících lepených obrub v místě okružní křižovatky s MK ul. Junácká (stavba Úmob Stará Bělá – provádí spol. Hochbau s.r.o.)

Organizace dopravy:

Rekonstrukce komunikace i nadále probíhá za úplné uzavírky silničního provozu. Tranzitní doprava je vedena po předem schválené objízdné trase (I/58 ul. Plzeňská – I/11 ul. Rudná – III/4785 ul. Polanecká a II/478 ul. 1.května/Mitrovická. Příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. Mitrovické je obyvatelům umožněn, vyjma úseků a doby, kdy je prováděna sanace vozovky v celé šíři komunikace. Znamená to tedy, že pokud se bude plánovaná sanace podloží vozovky provádět přímo v místech dotčených nemovitostí a jejich vjezdů, musí řidiči a samotní obyvatelé po dobu tohoto omezení využít příjezd a obsluhu, buď to ve směru od ul. Proskovická, nebo Junácká – Plzeňská (popřípadě místních komunikací), v závislosti na rozdělení samotných etap opravy komunikace. Při pokládce živičného povrchu komunikace, která bude probíhat taktéž za úplné uzavírky daného úseku, nebude příjezd umožněn vůbec, resp. bude nutné respektovat aktuální stav pokládky asfaltových vrstev vozovky.