21.11.2019 Technicko provozní náměstek Milan Novák poskytl informace k dotazům o připravenosti silničářů na letošní zimní sezónu Krajským novinám.

1, Jak probíhala příprava na letošní zimní sezonu na silnicích v kraji? Lišila se nějak od těch minulých?

Příprava na zimní období 2018/2019 byla zahájena již po ukončení předchozí zimní sezóny, a to vyhodnocením průběhu zimní údržby silnic a přípravou oprav strojního a technického vybavení pro zabezpečení zimní údržby. Během letního období byla provedena zejména na Bruntálsku další optimalizace okruhů zimní údržby na základě zkušeností z předchozího zimního období. V předstihu byl zpracován Plán zimní údržby silnic II. a III. tříd pro území kraje, schválení samotného plánu zimní údržby silnic předcházelo včasné ustavení okresních a krajského operačního štábu zimní údržby, na jejichž jednání před zahájením zimní sezóny byly projednány postupy a součinnosti jednotlivých složek, zúčastněných přímo v zimní údržbě anebo při řešení nastalých situací v jejím průběhu, včetně složek integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje. Plán zimní údržby silnic v kraji byl řádně projednán na první schůzi krajského operačního štábu zimní údržby silnic a byl vzat na vědomí radou kraje. Před vlastním zahájením zimního období byly rovněž zpracovány harmonogramy dispečerských služeb a služeb řidičů vozidel zimní údržby pro celé zimní období. Veškerý personál provádějící zimní údržbu včetně dispečerů byl včas a řádně proškolen z technologických a provozních předpisů. Službu konající dispečeři podstoupili písemný test základních znalostí ve vztahu k problematice zimní údržby. Soustavná pozornost byla věnována kontrole jednotné a komplexní vybavenosti všech dispečerských pracovišť.

Pro lepší informovanost o průběhu zimní údržby silnic II. a III. tříd v kraji bude s příchodem zimního počasí zprovozněn portál zimní údržby na webových stránkách SSMSK, který bude veřejnost informovat o pohybu vozidel zimní údržby v uplynulých hodinách.

V souladu s legislativou byla včas připravena, odborně seřízena a kalibrována technika zimní údržby s vybavením posypovými nástavbami a pluhy.

Všechny sypače včetně dodavatelských jsou vybaveny systémem satelitního sledování pohybu a trasy vozidel (GPS) s vykazováním množství ujetých kilometrů spotřebovaného materiálu a dalších parametrů údržby. V předstihu byly uzavřeny smlouvy na případné výpomoci s dodavatelskými subjekty v případě kalamitních situací.

Na cca 32 km silnic byly v místech s nebezpečím vzniku závějí a sněhových jazyků instalovány zásněžky a sněhové tyče.

 

2, Kolik kilogramů soli a posypových materiálů má kraj připravených, kolik do nákupů letos investoval? Počítá se s tím, že se budou tyto materiály dokupovat?

Ještě před začátkem zimního období byly na všech cestmistrovstvích doplněny zásoby posypových materiálů, tj. soli a drtí na plné kapacity skladů s využitím materiálu uspořeného za minulé zimní období na celkové množství cca

30 000 tun soli a cca 40 000 tun inertních materiálů a cca 500 m3 solankového roztoku pro zkrápění posypové soli. Nepředpokládáme tedy, že bude nutno při průměrném průběhu zimního počasí dokupovat posypový materiál.

Náklady na pořízení posypových materiálů se pohybují řádově ve výši desítek mil. Kč, výše těchto výdajů je však závislá na průběhu předchozího zimního období.

 

3, Využívá kraj výhodných letních nákupů? Má dostatečné kapacity pro skladování?

Posypová sůl byla pořízena za letní ceny a množství uskladněné soli předpokládá zajištění soběstačnosti v případech nepříznivých klimatických podmínek a krizových situací v zásobování solí v průběhu samotné zimy.

Kapacity pro uskladnění jsou dostatečné, navíc bylo pro letošní zimní období zřízeno nové skladovací místo v oblasti Vrbna p. Pradědem, které zajistí optimalizaci průběhu údržby silnic v oblasti.

 

4, S jakým rozpočtem kraj pro letošní zimní sezonu počítá pro údržbu jím spravovaných silnic?

Průměrná zima  (od listopadu do března) vyjádřená ve finančních nákladech na silnicích II. a III. tříd v kraji se pohybuje kolem 170 mil. Kč. Samozřejmě výše těchto výdajů je závislá na samotném průběhu zimy a na její náročnosti, s čímž je také nutno při plánování ročního rozpočtu počítat.

 

5, Kolik kilometrů komunikací bude kraj v zimě udržovat a kolik případně soukromé firmy? Jsou v kraji úseky, které se v zimě neudržují?

V nadcházejícím zimním období bude Správa silnic Moravskoslezského kraje zajišťovat  údržbu na cca 2750 km silnic II. a III. tříd a účelových komunikací v majetku kraje. Neudržovaných silnic je cca 160 km. Do silniční sítě letos přibyly nové úseky silnic v délce cca 10 km, jako např. nová ul.

Mostní v Ostravě-Hrabové, souběžné komunikace s nově rekonstruovanou dálnicí

D48 u Rychaltic a z Příbora do Borovce. Obecně platí, že silnice v zimě neudržované mají malý dopravní význam, přičemž v zimě z důvodu morfologie terénu a dalších, především technických vlivů, je na nich zimní údržba komplikovaná a nákladná (např. častá tvorba závějí, nedostatečná šířka pro míjení vozidel, atd.) a jsou pro dopravní obsluhu obcí výhodně nahraditelné jinými silnicemi v naší správě. Z tohoto celkového počtu km v zimě udržovaných silnic se dodavatelsky provádí zimní údržba na území Statutárního města Ostravy a v severovýchodní části Novojičínska. Celková délka těchto dodavatelsky udržovaných úseků činí cca 340 km.

 

6, Zakoupil kraj, nebo jím spravované organizace, nové stroje pro zimní údržbu?

Pro letošní zimní období jsme se soustředili zejména na opravy a obnovu stávající techniky zimní údržby, tedy nakladačů a posypových nástaveb.  Naší snahou je rovněž usnadnit dispečerům v náročných zimních podmínkách jejich rozhodování a řízení zimní údržby silnic. Na podporu tohoto náročného a odpovědného rozhodovacího procesu byla jednotlivá pracoviště vybavena přehlednými rozhodovacími diagramy pro každý typ zimního počasí ve vazbě na technologii údržby. Síť silničních meteostanic s dálkovým přenosem dat o stavu počasí v daném místě a o stavu vozovky s prognózou  dalšího vývoje a nutnosti údržby na dispečerské pracoviště bude rozšířena o novou hlásku na Odersku. Celkem tedy bude mít síť meteohlásek na silnicích II. a III. tříd již 8 stanovišť.

 

7, Jak se meziročně měnily náklady na zimní údržbu v posledních letech? 

Náklady na zimní údržbu, jak je uvedeno výše, jsou přímo závislé na průběhu zimního počasí v tomto období. V posledních letech se tyto náklady pohybovaly s ohledem na celkově mírnější průběh zimního období spíše pod průměrem, v loňském roce pak díky tužší zimě v lednu a počátkem února na průměrné výši.

 

8, Jaké bylo z pohledu péče o komunikace minulé období zimní údržby? 

Časté střídání teplot v průběhu ledna letošního roku, které přetrvávalo do jarních měsíců, se významně podepsalo na stavu silnic II. a III. tříd větším výskytem poruch než v minulých letech. Jednalo se hlavně o výtluky a trhliny. Výtluky bylo nutno operativně sanovat pro tento účel připravenou speciální obalovanou směsí. Větší prostor byl v obdobích vyšších teplot věnován tzv. náhradním pracem charakteru údržby silniční vegetace, dopravního značení a svodidel.