12.4.2019 Jedná se o rekonstrukci silnice III/4405 (ul. Berounská) a přilehlých chodníků podél Halaškova náměstí a náměstí Republiky v Budišově nad Budišovkou a vlastní rekonstrukci zpevněných ploch obou náměstí. V rámci stavby je i rekonstrukce odvodnění a přeložka jednotné kanalizace.

 SSMSK, p,.o. je investorem stavebních objektů SO 101 a SO 03.1:

SO 101 Komunikace: celková rekonstrukce průjezdního úseku silnice III/4405 v prostoru obou náměstí v délce cca 383 m - úsek od křižovatky s ul. Hřbitovní po křiž. se sil. II/443 (ul. Generála Svobody). Bude provedeno vybourání stávajících obrub, konstrukce vozovky a povrchů. Následně bude provedena sanace pláně s výměnou podloží a vybudována nová konstrukce vozovky.

Stávající připojení místních komunikací, vjezdy a vstupy k nemovitostem budou rekonstruovány.

SO 03.1 Technické sítě – odvodnění:  rekonstrukce odvodnění nové komunikace pomocí celkem 21 ks uličních vpustí a přepojení 6 ks stávajících kanalizačních přípojek do nové přeložky kanalizace.

 

Stavba je spolufinancována SSMSK, p.o. a Městem Budišov nad Budišovkou.

Realizace stavby bude probíhat do 27.9.2019.

Stavba si vyžádá úplnou uzavírku silnice III/4405 (ul. Berounská) ve staničení km 10,291 – 10,674 úseku od místa křížení se silnicí č. II/443 (ul. Generála Svobody) po místo křížení s místní komunikací (ul. Hřbitovní) v Budišově nad Budišovkou.

Délka uzavřeného úseku je 1,0 km.

Objízdná trasa je vedena v Budišově ve směru od Svatoňovic rovně po sil. II/443 (ul. Generála Svobody a Nábřežní), dále odbočením vpravo po ul. Nábřežní a Československé armády, po cca 900 m odbočením vpravo po bezejmenné MK zpět na sil. III/4405.

Trasa je obousměrná, pro příjezd z ul. Československé armády na sil. II/443 ul. Partyzánskou je využita jednosměrná ul. Havlíčkova.

Pro tranzitní dopravu ve směru z Vítkova přes Budišov na Moravský Beroun bude objízdná trasa vedena ve směru od Vítkova ve Svatoňovicích rovně po sil. II/442 do Hořejších Kunčic, zde odbočením vlevo po sil. I/46 přes Bílčice a Dvorce do M. Berouna. Trasa objížďky je obousměrná.