8.11.2018 Most o délce přemostění 33,00 m o třech mostních polích byl dle dochované dokumentace postaven v r. 1964. Předmětem opravy mostu bylo odstranění mostního svršku až na nosnou konstrukci. 

Spádový beton na konstrukci byl odstraněn ručním bouráním a to jak na konzolách, tak i v mostních polích, a to z důvodu specifické tenkostěnné nosné konstrukce „komůrkového průřezu“. Provádění standardními bouracími mechanismy by mohlo stávající konstrukci nenávratně poškodit. Tato předepsaná technologie byla však časově náročná.

Na vyčištěný horní povrch nosné konstrukce byla provedena ŽB spádová deska v proměnné tloušťce 60-125mm, která musela kopírovat jak povrch stávající konstrukce tak budoucí povrch vozovky, která je střechovitého příčného sklonu 2%. Provedly se nové dilatační závěry. Horní povrch NK byl vyhlazen a položilo se nové izolační souvrství. Vyřešeno bylo taktéž nové odvodnění, provedla se sanace ložisek a celé spodní stavby. Nakonec byl celkově povrch konstrukce opatřen ochranným, hydrofobním, sjednocujícím, protikarbonatačním nátěrem.

Součástí opravy mostu byla i povrchová úprava silnice III/4746 v délce cca 240 m. Konstrukce vozovky na mostě a v dosahu výkopů je zcela nová, ve zbývající ploše pak byla provedena výměna krytu v tl. 110 mm. V místech dobržďování vozidel před křižovatkami bylo provedeno zesílení vozovky kompozitní stabilizační geomříží + netkanou geotextilií vloženou pod obrusnou a ložnou vrstvu krytu vozovky. Toto zesílení bylo provedeno před kruhovým objezdem a před křižovatkou za mostem v celé délce příslušných pruhů až k mostní opěře. Dále došlo k rekonstrukci autobusového zálivu vlevo za mostem na zastávce „Havířov - Prostřední Suchá – Kaufland“ a k přeložkám  sítí CETIN včetně nového napojení veřejného osvětlení.

Významným specifikem celé opravy byla organizace dopravy jak na mostním svršku, kdy bylo nutné zachovat silniční dopravu (řešeno v šesti etapách), ale především docházelo k omezení v provozu pod mostem na traťovém úseku Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, jenž tvoří součást celostátní dráhy Český Těšín-Polanka nad Odrou.

Oprava mostu proběhla v termínu v 03-10/2018

Původní pohled na mostní svršek
 
Nový pohled na mostní svršek
 
Celkový pohled na opravený most