10.10.2023 Jedná se o přestavbu stávající propustku, který je ve špatném stavebnětechnickém stavu a kapacitně nevyhovuje. Nosným prvkem propustku jsou železobetonové rámy světlých rozměrů 2,0m x 1,5m. Rámy budou uloženy na železobetonové desce. Realizace propustku vyžaduje mimo jiné i úpravu vyústění potrubí zatrubněného silničního příkopu na výtokové straně. Bude zachováno stávající směrové vedení silnice III/4821 a místní komunikace. Na obou koncích propustku bude na železobetonových římsách osazeno mostní zábradlí výšky 1,1m. Na návodní straně propustku bude upraveno dno kamennou dlažbou a břehy budou zpevněny kamennou rovnaninou s vyklínováním. Na povodní straně bude upraveno dno koryta kamennou dlažbou. Na obou koncích propustku budou osazeny železobetonové římsy. Mostní zábradlí se svislou výplní bude osazeno na římsy propustku, výška zábradlí 1,1 m. Šířka jízdního pruhu S 7,5. Směrové a výškové vedení komunikace zůstává zachováno.

Doprava bude organizována kyvadlově za použití semaforů, kdy práce budou probíhat vždy v jednom pruhu vozovky.

 

Do termínu konání KD provedeno:

Dokončení ½ propustku na nátokové straněPřevedení dopravy na 2 ½ vozovkyVýkopy na základovou spáruOsazení betonových prefabrikátůČástečný zásyp propustkuVybetonování čela propustkuVyfrézování komunikace 

Do termínu dalšího kontrolního dne bude provedeno (předpoklad):

Bednění a betonáž spádové deskyArmování a betonáž římsy