10.8.2021 Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Josefovice, část Klimkovic bude v období od 16.8. – 15.10.2021 provedena celková oprava komunikace procházející samotným centrem obce. Stavba bude prováděna v úseku křižovatky se silnicí II/647 po napojení na již opravený kryt provedeny v rámci výstavby dálnice D1 viz. Situace stavby.

Oprava (zahrnující také žulový jednořádek, poškozené obruby, silniční odvodnění) bude spočívat jednak ve vyfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky (krytové vrstvy - obrusná a ložná), provedením sanace a recyklace podkladních vrstev a položení vrstev nových. Následně bude v celém řešeném úseku stavby provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení vč. protismykových úprav povrchu.

Stavební práce si v určitých fází výstavby vyžádají úplnou uzavírku silnice III/46417, která bude rozdělena do následujících etap.

  1. etapa – úsek od kaple po napojení na již opravený kryt provedeny v rámci výstavby dálnice D1  (16.9. – 30.9.2021)
  2. etapa – úsek od křiž. se sil. II/647 po kapli (1.10. – 11.10.2021)

Za uzavřený úsek této komunikace bude obousměrně vyznačena objízdná trasa pro individuální automobilovou a příměstskou dopravu (mimo školní spoje), a to po silnici II/647 (ul. Čs. Armády), sil. III/4654 ul. Lidická/Olbramická) a III/46417 (ul. Josefovická).

V ostatních případech bude průjezd vozidel řízen kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení se zákazem vjezdu vozidel nad 3,5 t (mimo dopravní obsluhu).

Příjezd k nemovitostem s jediným přístupem ze sil. III/46417 bude obyvatelům umožněn, vyjma úseků a doby, kdy bude prováděna sanace vozovky společně s recyklaci podkladních vrstev a pokládky živičného povrchu komunikace, která bude probíhat za úplné uzavírky komunikace a díky tomu nebude příjezd umožněn vůbec, resp. bude nutné respektovat aktuální stav pokládky asfaltových vrstev, o čemž bude zhotovitel dopředu občany, firmy a ostatní subjekty (které mají výjezd pouze na sil. III/46417) v dostatečném časovém předstihu informovat prostřednictvím informačních letáků a prostředků obce, ve kterých budou uvedeny veškeré potřebné informace o délce a rozsahu samotného omezení v závislosti na vývoji aktuálních klimatických podmínek.

Společně se zhotovitelem se budeme snažit co nejméně komplikovat život občanům, obchodníkům a účastníkům silničního provozu, kteří využívají tuto komunikaci, ale bez omezení se to samozřejmě neobejde, ale komunikace je již v nevyhovujícím stavebně technickém stavu, díky množství překopů po výstavbě kanalizace a v neposlední řadě neúnosnému podloží.

Všem účastníkům silničního provozu a obyvatelům obce Josefovice děkujeme za trpělivost po celou dobu realizace této stavby.