21.9.2020 Byly zahájeny práce na opravě povrchu silnice III/46214 v úseku od křižovatky se silnicí III/4629 po konec obce Jančí, která je součástí městyse Březová.

Oprava silnice III/46214 proběhne ve stávající trase v délce 1,494 km z toho 0,852 km v extravilánu a 0,642 km v intravilánu. Vozovka má v extravilánu asfaltový kryt, v intravilánu pak navazuje kryt z penetračního makadamu.

Bude provedeno frézování asfaltových vrstev (v extravilánu) nebo krytu z penetračního makadamu (v intravilánu) v tl. 80mm, lokální vysprávky, pokládka vyrovnávací ložní vrstvy ACL v průměrné tl. 40mm, pokládka obrusné vrstvy ACO v tl. 50mm.

Dále bude provedeno pročištění a reprofilace příkopu, vybudování příkopových žlabů, výměna poškozených betonových obrubníků, výšková úprava mříží šachet a výměna mříží, zřízení nezpevněných krajnic z recyklátu, obnova odvodnění pod sjezdy a obnova konstrukce sjezdů, výškové napojení stávajících hospodářských sjezdů a polních cest, pročištění a sanace propustku, provedení nového vodorovného dopravního značení a osazení svislého dopravního značení včetně směrových sloupků.

 

Stavba bude dokončena do 25.10.2020.

 

Oprava vozovky bude probíhat za úplné uzavírky silnice III/46214:

Během výstavby bude zajištěna objízdná trasa přes místní komunikaci, která začíná v místě křižovatky se silnicí III/4629 a pokračuje do obce Jančí, v prostoru stavby bude přístupnost pro vozy IZS a pro majitele stávajících pozemků.

 

Místo stavby s vyznačenou objížďkou: