8.7.2020 Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na frekventované ul. Těšínská v Ostravě bude v období od 8.7. – 31.12.2020 provedena její celková rekonstrukce. Stavba bude prováděna v úseku od okružní křižovatky se sil. I/59 ul. Fryštátská po vjezd do garáží společnosti ČSAD Havířov a.s.

Rekonstrukce (zahrnující také žulový jednořádek, poškozené obruby, oprava autobusových zálivů, oprava propustků, odvodnění a zřízení středových ostrůvku vč. vysazených míst v místě přechodu) bude spočívat především ve vyfrézování stávajících živičných vrstev vozovky a položení vrstev nových. Následně bude v celém řešeném úseku stavby provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení.

Stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku ul. Těšínská (silnice II/479) v místě okružní křižovatky (sil. III/473) ul. Petřvaldská/Kaštanova. Za uzavřený úsek ulice Těšínská bude vyznačena objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravou po ulici Fryštátská, Rudná, Šenovská a ul. Ostravská. Průjezd autobusové dopravy v místě křižovatky bude umožněn za určitých omezení.

Dojde ke změně trasování linek městské a příměstské hromadné dopravy, které budou v rámci uzávěry ve směru od Petřvaldu využívat objízdnou trasu po ulici Ludvíková – Těšínská – Kaštanova. Zastávky „Petřvaldská“ a „Družstvu“ v obou směrech nebudou po dobu uzávěry dočasně obsluhovány.

 

Termín uzavírky silnice II/479 ul. Těšínská v místě okružní křižovatky ulic Petřvaldská/Kaštanova: 1.8.2020 (7.00 hod.) – 31.8.2020 (20.00 hod.).

 

Ostatní práce budou na komunikaci probíhat za částečného omezení. Pouze v době pokládky finálních asfaltových vrstev budou probíhat krátkodobá omezení, o kterých budou účastníci silničního provozu v dostatečném časovém předstihu informování.

Všem účastníkům silničního provozu děkujeme za trpělivost po celou dobu realizace této stavby.

 

Místo stavby: