18.10.2019 V rámci uvedené stavby byla realizována rekonstrukce silnice III/01129 ul. Pekařské v Opavě km cca 0,239 – 0,459 silničního staničení od křižovatky s ul. Mlčochova po napojení na současně budovanou stavbu Severního obchvatu Opavy - východní část v celkové délce 220 m (SO 10).

Rekonstruovaná komunikace je v kategorii MO 7/50 se šířkou zpevnění 6 m mezi betonovými silničními obrubami, v místech sjezdů ke stávajícím nemovitostem sníženými nájezdovými obrubníky. Odvodnění komunikace je zajištěno novými uličními vpustěmi s kalovými koši, svedenými do nově zbudované silniční kanalizace (SO 12). 

Niveleta vozovky sleduje stávající stav s drobnými úpravami při zachování výškových vazeb na přilehlé sjezdy, tvořené zámkovou dlažbou. Kryt vozovky tvoří asfaltový koberec mastixový.

Mezi obrubou a asfaltovým krytem je osazen jednořádek z žulové kostky. Pod konstrukcí vozovky ( 520 mm ) byla realizovaná výměna aktivní zóny v tl. 50 cm.

Součástí stavby byla i oprava (výměna) vrstev asfaltového krytu vozovky km cca 0,000 – 0, 239 silničního staničení mezi křiž. se sil. III/01130, ul. Rolnickou a rekonstruovaným úsekem SO 10 v délce cca 239 m ve stávajícím šířkovém a výškovém uspořádání (SO 101).

Součástí stavby je úprava křižovatek s MK, vjezdů k nemovitostem a výšková úprava uličních vpustí, poklopů zemních armatur inženýrských sítí a obnova VDZ.

Svislé dopravní značení bylo řešeno komplexně v rámci projektu a realizace Sever. obchvatu Opavy - východní část.

S realizací rekonstrukce vozovky souvisely i vyvolané přeložky veřejného osvětlení ( SO 13 ) a kabelů CETIN (SO 14).

 

Termín realizace: 03 – 10/2019

Stavba byla předána a převzata do užívání dne 16.10.2019.

 

 

Původní stav: