Politika integrovaného systému řízení
dle požadavku norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005

Hlavním předmětem činnosti Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o. je údržba a opravy silniční sítě a zajištění realizace dopravních a inženýrských staveb.

Organizace uplatňuje při všech svých činnostech moderní technologie, jak v oblasti strojního a technického vybavení, tak v oblasti  používání nových materiálů a surovin. Zároveň klade vysoký důraz na odbornost všech pracovníků a spolupracujících firem.

V souvislosti s růstem kvalitativních a kvantitativních požadavků při provádění svých činností vedení organizace zajišťuje neustálé zlepšování svých činností v oblasti kvality, prevenci znečištění a dopadů na životní prostředí a další zlepšování účinnosti zavedených systémů řízení.

Snahou SSMSK, p. o. je zajistit:
- aby všechny její provozy, činnosti a služby dosáhly své výkonnosti takovým způsobem, který zajišťuje celkovou kvalitu ve vztahu k prosperitě, finančním, lidským a informačním zdrojům, životnímu prostředí a internímu systému bezpečnosti práce.
- udržitelný vývoj a dlouhodobé zajištění účelného hospodaření našich středisek prostřednictvím snížením rizik, zvýšením efektivity a výhod pro zákazníky. Zavazujeme se pracovat tak, abychom neohrožovali náš současný svět ani budoucí generace.
- při všech svých činnostech plnění zákonných a jiných požadavků platných pro oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce a kvalitu.
 - uplatňování v rámci vnitřní a vnější komunikace aktivní přístup k posilování uvědomění a neustálého zlepšování. Otevřeným přístupem a dialogem uvnitř organizace a s veřejností, kdy přijímá podněty a reaguje na ně, je zajišťována účinná komunikace tak, aby splňovala všechny své zásady.  

Tato Politika je zveřejněna na webových stránkách organizace http://www.ssmsk.cz a je sdělována všem zainteresovaným stranám, včetně pracovníků organizace.

 
V Ostravě, dne 28.2. 2014
                                                                                                       Ing. Tomáš Böhm
                                                                                                       ředitel organizace