inmotion discount
stin

6.9.2019 Aktuálně prováděné práce na komunikaci: 

  • Provádění opravy odvodnění, obrub a přídlažby v místě pravého jízdního pruhu od křiž. s ul. 17.Listopadu (od Slovanu) po ul. Třebovická ve směru na Ostravu
  • Terénní úpravy
  • V předpokládaném termínu od 9.9.2019 dojde k celkovému omezení pravého jízdního pruhu od křiž. s ul. 17.Listopadu (od Slovanu) po ul. Třebovická ve vazbě na plánované zahájení frézování povrchu a následné recyklace podkladních vrstev vozovky. Doprava bude proto vedena pouze levým jízdním pruhem.

 Aktuálně prováděné práce na mostě přes trať ČD:

  •  Probíhá nátěr vnitřních částí truhlíku ocelových nosníků
  • Probíhá nátěr vnějších ploch nosné konstrukce v kritických místech (klouby, nad opěrami, ložiska)
  • Provádění sanačních prací na spodní stavbě mostu (opěry, pilíře)
  • Dokončování odstraňování konstrukčních vrstev vozovky a očištění mostovkového plechu nosné konstrukce v pomalých a odstavných jízdních pruzích
  • Provedena demontáž stávajícího prstového mostního závěru na opěře 4 (vyčištění a následné pozinkování)
  • Odstranění zábradlí a svodidel na vnějších římsách mostu
  • Odstraňování konstrukčních vrstev chodníku na vnějších římsách mostu

 V koordinaci s touto stavbou došlo v termínu 2.9.2019 k zahájení stavby „Oprava povrchu silnice II/479 Ostrava, AZ Svinovské mosty“, která řeší odstranění bodových závad v podobě vyjetých kolejí a plošných deformací povrchu.

V současné době došlo k odfrézování vrchní obrusné vrstvy vozovky, proběhla pokládka asfaltové vrstvy a nyní probíhá proces prolití kostry AHV pomocí výplňové malty ve vazbě na použitou technologií prolévané vrstvy v podobě asfaltocementového betonu, který by měl zajistit zvýšenou odolnost vůči pomalu zastavující dopravě v daném případě autobusové dopravy ve značně frekventovaném přestupním uzlu na území Statutárního města Ostravy. Práce na opravě povrchu by měly trvat do 20.9.2019 s ohledem technologický proces a dobu zrání výplňové směsi.

Fotodokumentace AZ Svinovské mosty

Fotodokumentace Opavská