inmotion discount
stin

23.3.2020 Z důvodu špatného stavebně - technického stavu byla dne 5.3.2020 zahájena rekonstrukce propustku v Rýmařově – Janovicích. Základové konstrukce vzhledem ke stáří propustku nebyly zdokumentovány.  Stávající svislé konstrukce tvořil volně ložený kámen lokálně vyspravený vymazáním cementovou maltou. Vodorovné nosné konstrukce byly z monolitického betonu z různých období a v rozdílném provedení na mnoha místech popraskané.

23.3.2020 Dne 2. 3. 2020 byla zahájena rekonstrukce dvou mostních objektů v rámci investiční stavby: „Silnice III/48416 Frýdlant nad Ostravicí, rekonstrukce mostů 48416-2, 48416-3“.

16.3.2020 Aktuálně prováděné práce:

  • Vybourávání kapes v blocích pro osazení dilatací kolejnic pro pevnou jízdní dráhu u tramvajového mostu přes železniční trať ČD a ul. Rudná
  • Osazování zábradlí u silničního mostu přes ul. Rudná

11.3.2020 Vzhledem ke stáří mostu, postaveného v roce 1928, a především z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického stavu nosné i spodní konstrukce bude v letošním roce provedena celková demolice stávajícího ocelového příhradového mostu, který je umístěn na ulici Počáteční ve Slezské Ostravě nad vodním tokem Lučina.

2.3.2020 byly zahájeny rekonstrukce dvou mostních objektů na silnici III/48416 ve Frýdlantě nad Ostravicí. Investorem obou staveb je Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace a financování je zajištěno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

6.3.2020 Aktuálně prováděné práce po zimním přerušením stavby:

  • Provedení zásypu přechodových oblastí do úrovně pláně za již zhotovenou opěrou OP2 a OP1 silničního a tramvajového mostu přes železniční trať ČD
  • Provedená betonáž mostovky u silničního a tramvajového mostu přes železniční trať ČD

1.3.2020 Na přelomu dubna a května budou zahájeny práce na dokončení II. etapy „Opravy povrchu silnice II/451“ v úseku na ul. Nádražní ve Vrbně pod Pradědem v délce 700 m ke kruhovému objezdu.  Akce navazuje na předcházející etapy z Vrbna pod Pradědem do Karlovic realizované v loňském roce.