stin

Informace poskytnuté v roce 2020 dle zákona 106/1999 Sb.


Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 21. července 2020 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ke smlouvám uzavřenými v období roku 2009 do dnešního dne s těmito právními subjekty:

 •  CONSULTEST s.r.o.
 • C.Q.E, s.r.o.
 • ASPHALT RUBBER TECHNOLOGIES s.r.o.
 • Ing. Květoslav Urbanec
 • Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.

 

Poskytnutá informace:

Naše organizace byla ve smluvním vztahu pouze s CONSULTEST s.r.o. a C.Q.S, s.r.o.

 

Informaci zpracovala: Dne 03. srpna 2020 Ing. Nezvalová

 


 

 

 

Výroční zpráva za rok 2019

Poskytování informací podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím1. Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 pís. a)
-Počet podaných žádostí o poskytnutí informace - 11.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b)
- Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c)
- Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - § 18 odst. 1 písm. d)
- Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných dle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsob jejich vyřízení - § 18 odst. 1 e)
- Počet stížnost dle § 16a – 3, jednalo se o 1 žadatele, který byl nespokojen s poskytnutými informacemi týkajícími se opakovaně téže záležitosti. Stížnosti postoupeny zřizovateli, který rozhodl o správnosti postupu organizace.

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f)
- Nebyly požadovány žádné další informace, vztahující se k tomuto zákonu.

  

 Povinné informace

1 Důvod a způsob založení viz. zřizovací listina
2 Organizační struktura:
 • Ředitelství Ostrava
  • středisko Bruntál
  • středisko Frýdek-Místek
  • středisko Karviná
  • středisko Nový Jičín
  • středisko Opava
  • středisko Ostrava
3.1 Písemné podaní žádosti o informace:
 • poštou - Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
 • na podatelně ředitelství - Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
 • elektronicky - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3.2 Písemné podaní stížnosti a dalších podání:
 • poštou
 • na podatelně ředitelství, středisek
 • elektronicky
3.3 Náležitosti písemné žádosti o informace:
 • označení povinného subjektu, kterému je žádost určena
 • odkaz, že se jedná o poskytnutí informaci ve smyslu zákona 106/1999 Sb.
 • u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování
 • u právnické osoby název, IČO, e-mail, adresu sídla případně adresa pro doručování
3.4

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace:

 • žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt
 • neobsahuje-li žádost náležitosti uvedené v bodě 3.3, není žádostí ve smyslu zákona
 • povinný subjekt žádost posoudí a:

  a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, či formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.

  b) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne podání žádosti žadateli.

  c) pokud bude žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, s odesláním informací žadateli či za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výši úhrady žadateli před poskytnutím informace. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

  d) nerozhodne-li dle písm. f) tohoto bodu, poskytne informaci v souladu se žádosti ve lhůtě nejpozději do 15 dnů, ode dne podání žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

  e) lhůtu 15 dnů pro poskytnutí informace lze prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. Závažnými důvody jsou
  - vyhledání a sběr požadovaných informací na střediscích organizace
  - vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informaci požadovaných v jedné žádosti.

  f) pokud žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
4 Odvolání:
 • proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání
 • o odvolaní proti rozhodnutí organizace rozhoduje zřizovatel, , kterému je odvolání spolu se spisovým materiálem předloženo ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
Odvolání lze podat písemně:
 • poštou
 • na podatelně ředitelství
 • elektronicky
5 Nejdůležitější používané předpisy:
 • Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisu
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisu
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisu
6 Sazebník úhrad za poskytování informací:
 • Cena černobílé kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie a cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku
  - formát A4, jednostranná kopie 0,50 Kč/ks
  - formát A4, oboustranná kopie 1,00 Kč/ks
  - formát A3, jednostranná kopie 1,00 Kč/ks
  - formát A3, oboustranná kopie 2,00 Kč/ks
 • Cena barevné kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie a cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku
  - formát A4, jednostranná kopie 2,00 Kč/ks
  - formát A4, oboustranná kopie 4,00 Kč/ks
  - formát A3, jednostranná kopie 4,00 Kč/ks
  - formát A3, oboustranná kopie 8,00 Kč/ks
 • Cena datového nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na datový nosič
  - CD-R disk 10,00 Kč/ks
 • Cena poštovného, je-li informace zasílána poštou
  - viz sazebník poštovních služeb České pošty, balné se neúčtuje
 • Osobní náklady spojené s rozsáhlým vyhledáním informaci se účtují. Přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hodinu, účtuje se 240,00 Kč za každou ukončenou hodinu.
 • Náklady se neúčtují, pokud celkové náklady spojené s poskytnutím informací nepřesáhnou částku 100,00 Kč. Pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude úhrada požadována, přestože náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,00 Kč.
7
Výroční zprávy dle zákona č 106/1999 Sb.
8
Seznam poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb.
   

 

 

Výroční zpráva za rok 2018

Poskytování informací podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím1. Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 pís. a)
-Počet podaných žádostí o poskytnutí informace - 6.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b)
- Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c)
- Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - § 18 odst. 1 písm. d)
- Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných dle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsob jejich vyřízení - § 18 odst. 1 e)
- Nebyla podána žádná stížnost dle § 16a

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f)
- Nebyly požadovány žádné další informace, vztahující se k tomuto zákonu.

  

Výroční zpráva za rok 2017

Poskytování informací podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím1. Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 pís. a)
-Počet podaných žádostí o poskytnutí informace - 4.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b)
- Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c)
- Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - § 18 odst. 1 písm. d)
- Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných dle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsob jejich vyřízení - § 18 odst. 1 e)
- Nebyla podána žádná stížnost dle § 16a

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f)
- Nebyly požadovány žádné další informace, vztahující se k tomuto zákonu.

  

Výroční zpráva za rok 2016

Poskytování informací podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím1. Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 pís. a)
-Počet podaných žádostí o poskytnutí informace - 7.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b)
- Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c)
- Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - § 18 odst. 1 písm. d)
- Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných dle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsob jejich vyřízení - § 18 odst. 1 e)
- Nebyla podána žádná stížnost dle § 16a

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f)
- Nebyly požadovány žádné další informace, vztahující se k tomuto zákonu.