stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

Dne 3. dubna začnou přípravné práce související s plánovanou I. etapou opravy estakády Bazaly, které si vyžádají mj. celkovou dopravní uzávěru Českobratrské ulice v sobotu 8. 4. od 0:00 do 24:00 hodin. Od 13. 4. bude až do začátku prosince provoz veden pouze na levé části komunikace. Účelem stavby je oprava špatného stavu šesti mostních objektů a přilehlých úseků komunikací silnice II/479.

Podrobný popis usměrnění provozu a dopravních uzávěr:

Úplná uzávěra dne 8. 4. od 0:00 do 24:00 hodin
Českobratrská ulice bude uzavřena v celé délce od hranice autobusových zastávek Most Pionýrů směrem na Slezskou Ostravu v délce 150 metrů po výjezdovou rampu na ul. Bohumínskou pro směr jízdy na Havířov. Za uzavřený úsek bude vyznačena objízdná trasa po ul. Bohumínská, ul. 28. října, Havlíčkovu nábřeží, ul. Biskupské a Sokolské třídě.  S přemístěním autobusových zastávek se neuvažuje. 

Uzávěra pravé poloviny ul. Českobratrské od 13. 4. do 8. 12. 2017
Pravá polovina ulice bude uzavřena ve směru na Slezskou Ostravu v úseku od hranice autobusové zastávky Most Pionýrů po výjezdovou rampu (včetně) na ul. Bohumínskou pro směr jízdy na Bohumín.

Dále bude uzavřena výjezdová rampa na ul. Bohumínskou pro směr jízdy na Havířov. Dopravní provoz bude v tomto úseku převeden na levou polovinu ul. Českobratrská. Pro jízdní směry z centra města na Havířov a Bohumín budou vyznačeny objízdné trasy.

Pro jízdní směr z Ostravy - Fijedy na Havířov a na Bohumín povede objízdná trasa po ul. Janáčkové, Porážkové, Švabinského, Poděbradova, ul. 28. října a na Místecká, kde se směry na Havířov a Bohumín rozdělí.

Pro jízdní směr od Frýdku-Místku do centra Ostravy bude vyznačena objízdná trasa dále po ul. Bohumínská na ul. Muglinovskou a Sokolskou třídu.

Pro jízdní směr z centra Ostravy na Bohumín bude vyznačena objížďka dále po ul. Českobratrská, Michálkovická, Dědičná a ul. Bohumínská.

Informace Dopravního podniku Ostravy

Od pondělí 3. 4. 2017 do  prosince 2017 (předpokládaný termín ukončení je 8. 12.), z důvodu I. etapy rekonstrukce estakády Bazaly na ul. Českobratrské, bude trolejbusová linka č. 110 vedena odklonem přes zastávku Most M. Sýkory. Zastávky Most Pionýrů a Náměstí J. Gagarina nebudou linkou č. 110 dočasně obsluhovány. Na lince č. 110 se mění jízdní řády (zdroj: www.dpo.cz).

Doporučení: Sledujte webové stránky Dopravního podniku Ostrava www.dpo.cz a KODIS, kde jsou další informace ohledně linky č. 555, www.kodis.cz/vyluka-na-linkach-110-a-555/.

 

 

 

 

13.3. 2017 Rekonstrukce silnice II/ 475 v Horní Suché ovlivní plynulost provozu. Od 20. 3. až do 15. 6. 2017 platí pro veškerou dopravu v průtahu Havířov - Horní Suchá  - směr Stonava výrazné omezení. Od 19. 3. bude zahájena instalace dopravního značení, aby od rána 20. 3. 2017 byl provoz již jen v jedné polovině šíře původní vozovky a průjezd bude řízen na semafory. Zvýšená opatrnost je po celou dobu stavby nezbytná, stejně jako sledování změn v dopravním značení, protože zde budou probíhat průběžně změny v organizaci dopravy z důvodu realizace dvou navazujících staveb IROP, a to až do 15. 12. 2017. Rekonstrukce silnice č. II/475 má za cíl zesílit stávající konstrukční vrstvy, tak aby silnice snesla systematický nárůst dopravní zátěže.

30.9.2016 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na komunikaci č. III/4787 na ulici Výškovická v Ostravě z důvodu opravy povrchu. Stavební práce budou od pondělí 3. 10. 2016 prováděny v úseku vymezeném křižovatkou ulic Výškovická x Plzeňská u místní komunikace ul. Ruská až po křižovatku ulic Výškovická x U Studia vč. rampy k místní komunikaci ul. U Hrůbků a to v celkové délce cca 1,223 km a jsou rozděleny do etap s předpokládaným ukončením 1. 12. 2016.

29.9.2016 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice č. III/4627 v Tošovicích z důvodu opravy povrchu komunikace. Stavební práce jsou rozděleny do etap, kdy termín první uzavírky je od 3. 10. 2016 do 14. 10. 2016 v úseku Odry - Tošovice, druhá etapa opravy bude probíhat taktéž za úplné uzávěry od 14. 10. 2016 do 29. 10. 2016 v úseku Tošovice - Jerlochovice.

27.9.2016 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na silnici III/46620 ul. Martinovská v Ostravě z důvodu opravy povrchu komunikace v termínu od 29. 9. 2016 do 2. 12. 2016. Snahou zhotovitele však bude urychlit stavební práce a ukončit stavbu dříve. Ta bude prováděna v úseku vymezeném křižovatkou s místní komunikací ul. U Dílen až po křižovatku se silnicí II/469 ulice 17. listopadu, a to v celkové délce cca 2,340 km.

26.9.2016 Upozorňujeme na úplnou uzávěru silničního provozu na komunikaci III/46212 v Novém Vrbně v termínu od 27. 9. 2016 do 4. 11. 2016 z důvodu opravy povrchu komunikace v délce 1 586m mezi křižovatkou se sil. III/46211 v Novém Vrbně po křižovatku se sil. III/4623 (směr Kaménka).