stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

V pondělí 15. května bude zahájena II. etapa opravy dvou úseků silnice III. třídy z Bystřice nad Olší do Pasek. Stavbu budou doprovázet dvouměsíční částečné uzávěrky a omezení rychlosti. Mezi 12. 6.  a 2. 7. dojde k úplné uzavírce v jednom jízdním pruhu.  Stavba z rozpočtu SFDI je členěna na dva stavební objekty. První úsek v km 0,000 - 0,340 (od křižovatky se sil. I/11 za železniční podjezd) a druhý úsek v km 3,950 - 5,628 (za pravotočivou zatáčkou v lese – od pracovní spáry po točnu autobusu).

Časový harmonogram omezení provozu:
Od 15. 5. 2017 – 11. 6. 2017: částečná uzavírka
Od 12. 6. 2017 – 2. 7. 2017: úplná uzavírka v jednom směru jízdy
Od 30. 6. 2017 – 15. 7. 2017: omezení rychlosti, dokončovací práce

 

Od 2. května začne realizace I. etapy souvislé opravy komunikace třetí třídy III/4583 na trase Čaková – Krasov na Bruntálsku. Částečná uzávěra začíná dnem 2. 5. 2017 s celkovou uzávěrou se počítá od 15. 5. 2017. Součástí bude oprava 15 kusů propustků a stavební údržba mostu ev. č. 4583-1.

Objížďka je vedena v obou směrech a měří 14 km. Čaková - Krasov: III/4483, I/45, III/4588 (Čaková - Zátor - Brantice - Krasov)

21. 4. 2017 Od 24. dubna bude zahájena rekonstrukce mostů ev. č. 4676-2 a 4676-3 mezi Dolním Benešovem a obcí Háj ve Slezsku včetně rekonstrukce a modernizace silnice III/4676.  Termín zprůjezdnění mostů a silnice je naplánován na 20. října 2017 s předpokládaným ukončením stavebních prací v polovině měsíce listopadu. Řidiči musejí počítat s úplnou uzávěrou a objížďkami.

Mosty a silnice budou opravovány za úplné uzavírky: 24. 4. – 31. 10. 2017
I. Doprava bude převedena na objízdnou trasu po silnicích I., II. a III. tříd
II. Upozorňujeme na změnu (prodloužení) objízdné trasy po dobu Kravařského odpustu  ve dnech 25. 8. -28. 8. 2017
III. Pro pěší a cyklisty bude zhotoven  v místě stavby mostů vedle silnice provizorní chodník se dvěma provizorními ocelovými lávkami přes vodní koryta
IV. Autobusová linka č. 900258 dopravce TQM-holding po celou dobu uzavírky bude ukončena na zastávce Háj ve Slezsku - centrum
V. Zastávka Dolní Benešov - železniční stanice bude obsluhována náhradní kyvadlovou osobní dopravou, kterou zajišťuje zhotovitel stavby firma STRABAG a.s.

TRASA OBJÍŽĎKY
a/ Ze silnice III/4676 do Dolního Benešova, dále po silnici I/56 směr Kravaře, dál odbočením vlevo po silnici II/467 směr Štítina. Dále odbočením vlevo na silnici III/4673 směr Mokré Lazce přes Lhotu a Smolkov pokračováním do Háje ve Slezsku zpět na silnici III/4676, stejně tak v opačném směru.
Délka objížďky je 19,5 km a je platná mimo dny 25. 8. – 28. 8. 2017.

b/  Ze Dolního Benešova po silnici I/56 směr Kravaře, dále pokračováním rovně směr Opava, po průjezdu Malými Hošticemi odbočením vlevo po silnici I/11 směr Komárov a Nové Sedlice, dále odbočením vlevo po silnici II/467 směr Štítina, v obci za železničním přejezdem na křižovatce pokračováním rovně po místní komunikaci Palackého směr Mokré Lazce a dále pokračováním směr Háj ve Slezsku, stejně tak v opačném směru. Délka objížďky je 27,8 km a je platná ve dnech 25. 8. – 28. 8. 2017.

Od 19. dubna na silnici III/4427 bude zahájena rekonstrukce mostu ev. č. 4427-3 přes místní potok za obcí Čermná. Stavební práce budou trvat až do poloviny listopadu, se zprůjezdněním nového mostu se počítá kolem poloviny října letošního roku.  Účelem stavby je rekonstrukce velmi špatného stavebního stavu mostního objektu a zvýšení jeho malé zatížitelnosti. Stavba bude realizována za úplné uzavírky  silnice III/4427 v místě staveniště. Objízdná trasa nebude řešena s ohledem na umístění mostu na hranici katastru obce Čermná ve Slezsku a vojenského újezdu Libavá.

 

 

Za plné dopravní uzávěry začnou od 2. 5.  2017 na silnici II/370 v úseku Rýmařov-Velká Štáhle v okrese Bruntál konkrétně mezi obcemi Jamartice - Velká Štáhle stavební práce zahrnující demolici stávajícího propustku z 60. let a stavbu nového mostu přes Krkavčí potok. Proběhne také rekonstrukce silnice v novém šířkovém uspořádání včetně podkladních a asfaltových vrstev vozovky v délce 260 metrů. Dopravní uzávěra bude platit  do 30. 9. 2017.

Termín úplné uzávěry byl posunut na 2. 5. kvůli špatným klimatickým podmínkám. z důvodu realizace stavby „Silnice II/370 Rýmařov – Velká Štáhle, km  31,900 – 35,025, 6. etapa – most ev. č. 370-022. Objízdná trasa pro osobní, nákladní i veřejnou autobusovou dopravu bude vedena po silnici III/37020 a I/11 dále kolem hřbitova do obce Jamartice a bude vyznačena dopravními značkami. 

 

Od 18. dubna do 16. června proběhne souvislá oprava povrchu silnice III/4635 v délce 3 252 metrů, v úseku od křižovatky se silnicí III/4631 ve Skřipově po konec místní části obce Hrabství. Souvislá oprava vozovky silnice III/4635 bude probíhat za omezeného provozu, a to částečnou uzávěrou v termínu od 18. 4. do 3. 5. 2017 a od 9. 5. do 26. 5. 2017.

Úplná uzávěra je naplánována na dvě části: od 29. 4. do 1. 5. a pak od 6. 5. do 8. 5. 2017, kdy proběhne realizace lokálních vysprávek a vyrovnávek, respektive pokládka obrusné vrstvy komunikace.  

Objízdná trasa po dobu úplné uzávěry bude vedena po silnicích III/4631 a II/443 ve Skřipově (směr Bílovec) do obce Stará Ves, zde odbočením vlevo po silnici III/4637 přes obec Slatina (směr Výškovice). Před obcí Výškovice odbočením vlevo na silnici III/4635 zpět do místní části Hrabství. Objížďka bude stejná i v opačném směru. Délka uzavřeného úseku je 3,2 km. Délka objížďky činí 14,8 km.