stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

1. 6. 2017 Přípravné práce začnou na počátku června, ukončení realizace je naplánováno na 30. července. Mezi 19. a 24. 6. se budou frézovat živičné vrstvy v celé délce i ploše bez omezení provozu na komunikaci.

Úplná uzavírka bude platit na silnici II/475 v úseku od kolejí po křižovatku se silnicí III/4753 od 26. do 28. června. Objízdná trasa povede po místní komunikaci nad kolejemi, III/4689 a III/4753.
Částečná uzavírka provozu na silnici II/475 od křižovatky se silnicí III/4753 po státní hranici s Polskem je naplánována od 28. 6. do 3. 7. 2017. Dokončující práce včetně úpravy krajnic a zřízení vodorovného dopravního značení se budou dělat už za běžného provozu.

 

Aktuální přechodná úprava provozu platná od 31. května.  
I. Úsek -  platnost přechodné úpravy provozu platí od 31. 5. - 30. 6.
Od světelné křižovatky na silnici č. I/11 (u silničky, „Karpentská“) – km 0,000 za viadukt  - km 0,340, - označení uzavírky silničního provozu v jednom jízdním pruhu, zřízen jednosměrný provoz ve směru jízdy z Bystřice do Třince, - objízdná trasa bude vedena po silnici č. I/11 až k okružní křižovatce u čerpací stanice MOL a dále po silnici č. 01144 až do centra obce Bystřice na okružní křižovatku u obecního úřadu.
II. Úsek - platnost od 31. 5. do 24. 7.
Od autobusové zastávky Bystřice, Paseky, na Kamenném – km 3,950 po autobusovou zastávku Bystřice, Paseky, konečná – km 5,628 (vč. točny). Provoz bude v pracovní době řízen kyvadlově proškolenými pracovníky, mimo pracovní dobu světelnou signalizací v jednom jízdním pruhu s volnou šířkou jízdního pruhu min. 3,0 m.
Chodci se budou v uzavřených úsecích pohybovat po vozovce. Cyklisté jedoucí po cyklostezce trasy Vendryně – Bystřice budou před viaduktem upozorněni příkazovou značkou, že musí sesednout z kola a pokračovat dále jako chodci.
Dopravní omezení se dotkne rovněž vedení autobusové dopravy linek 862770, 862766, 862771, 862786, 862787, 862772, 862764 a obsluhy autobusové zastávky Bystřice, silnička a Bystřice, Centrum.

 

30. 5. 2017  Až do 10. července bude probíhat oprava komunikace druhé třídy II/465 v úseku délky 3 210 m, od začátku obce Těškovice (od Kyjovic) po křižovatku se silnicí II/464 v obci Výškovice.

Platit bude úplná uzávěra od 31. 5. od 7,30 hodin do 1. 6. 2017 do 22,30 hodin. Řidiči musí počítat v průtazích obou obcí s částečnými uzávěrami. Stavba je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury v nákladu zhruba 6,23 milionu korun.  Uzavřený úsek je mezi křižovatkou se silnicí III/4656 v Těškovicích a začátkem obce Výškovice, délka úseku je 1,8 km. Objízdná trasa při úplném uzavření úseku je dlouhá 11 km a je vedena odbočením ze sil. II/465 v Těškovicích vpravo na sil. III/4656 směr Lubojaty, pak odbočením vpravo po silnici III/46412 do Tísku, zde odbočením vpravo po sil. II/464 do Výškovic, dále odbočením vpravo zpět na sil. II/465. Stejně je objížďka vedená v opačném směru. Změny se dotknou také dopravní obslužnosti linkových spojů dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

30. 5. 2017/ Průběžné upřesnění termínů omezení dopravy při rekonstrukci a modernizaci silnice Plzeňská:

1/Uzavření sjezdové rampy na ulici Ruská od 30. 5. do 12. 6. 2017, kdy dojde k bourání dvouřádků a vpustí na sjezdu U haly
2/Zhotovení provizorní tramvajové zastávky 6.-8. 6. 2017 
3/Výluka tramvajové dopravy na mostě na ulici Palkovského 3.- 4. 6. 2017 
4/Plná uzavírka od 13. 6. 2017 ve směru na Vodárnu (doprava bude vedena v obousměrném provozu)

Další omezení budou průběžně doplňována.

Kvůli demolici a stavbě nového mostu na silnici III/45923-3 před obcí Moravská Harta platí úplná uzavírka až do 19. 8. 2017. Uzavřený úsek začíná v křižovatce se silnicí I/46 a končí u napojení pozemní komunikace na parc.č. 227/1 v k.ú. Slezská Harta. Délka uzavřeného úseku je 75 metrů. Objížďka vede po silnici I/46 a po souběžné provizorní jednosměrné komunikaci šířky čtyř metrů s omezením vjezdu nákladních vozidel. Dopravní obsluha má vjezd povolen. Délka objížďky je 50 metrů.

Rekonstrukce silničních mostů je rozdělena do několika etap, podle níž se budou měnit dopravní omezení a objížďky nejen pro pěší a automobilovou dopravu, ale i výluky pro tramvajovou dopravu.

Během souvislé opravy Plzeňské ulice, aby se předešlo nežádoucímu stavu při eventuálních dlouhých objížďkách, které by zásadně narušily veřejnou dopravu a linky MHD v této oblasti, budou práce probíhat za usměrnění a převedení dopravy na protilehlou stranu Plzeňské ulice. Doprava bude vedena obousměrně. Jeden pruh bude vyhrazen pro směr na Přívoz a jeden pruh pro směr na Hrabůvku. Chodníky nebudou stavbou dotčeny, pouze v některých místech dojde k výměně obruby. Pěší doprava bude v případě potřeby vhodným způsobem usměrněna nebo budou zřízeny provizorní chodníky z dřevěných desek.

Podrobnosti k omezení dopravy
1/ Do konce měsíce června bude postavena provizorní tramvajová zastávka na Hulvácké ulici, aby mohla být zavedena náhradní tramvajová (jednokolejná kyvadlová) doprava. Ta plně nahradí stávající náhradní autobusovou dopravu, která je v současné době zřízena z důvodu stavby rekonstrukce tramvajových mostů nad silnicí I/11(ul. Rudná). Do konce měsíce května bude provedena rekonstrukce přejezdu tramvajové trati v blízkosti rampového propojení s ul. Rudná a u Ferony pro možnost usměrnění a převedení dopravy na protilehlou stranu ul. Plzeňské, kde bude doprava vedena obousměrně.
2/ Od června dojde proto k následnému převedení dopravy na protilehlou stranu ul. Plzeňské, kde bude doprava vedena obousměrně v úseku mezi přejezdy u ulice Rudná a u Ferony. V úseku od Ferony po křižovatku u Vodárny bude doprava vedena ve stávajících jízdních pruzích s případným omezením po dobu provádění dílčích prací na komunikaci. Rampa z ul. Plzeňské na ul. Výškovickou bude po dobu provádění stavby plně průjezdná.
3/ Během rekonstrukce levého mostu (po dobu cca 3 měsíce) bude uzavřena rampa z Výškovické na Plzeňskou ve směru na městský obvod Mariánské Hory a Hulváky a bude stanovena objízdná trasa.
4/ Během zvedání mostního pole bude pod ním vyloučen veškerý provoz. Mosty se budou zvedat a spouštět tak, aby byl na Výškovické ulici umožněn obousměrný provoz vždy v jednom z mostních polí, a to zejména pro MHD.