stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

Upozorňujeme tímto na úplnou uzavírku krajské silnice č. III/4803 Proskovice-Světlov v obci Ostrava a Krmelín, ke které dojde z důvodu realizace stavby nazvané: Oprava silnice III/4803 Proskovice-Krmelín, kdy bude (v opravovaném úseku silnice III/4803) provedena pokládka živičných vrstev. Termín uzavírky: od 09.10.2017 do 12.10.2017.

21.9.2017 Dnešního dne bylo ukončeno omezení silničního provozu na silnici II/469, ul. 17 listopadu v Ostravě-Porubě. přičemž (jak uvedl vedoucí Střediska Ostrava, Ing. Marek Melichárek) současně byly také zprovozněny i stávající autobusové zálivy.

7.9.2017 Oprava povrchu silnice III-04614 Sudice - státní hranice: souvislá oprava povrchu silnice III/04614 v km 0,000 – 1,673 v úseku délky 1 673 m, od křižovatky se silnicí II/467 v Sudicích po státní hranici s Polskou republikou. Souvislá oprava vozovky silnice III/04614 bude probíhat za omezeného provozu a to úplnou závěrou  termínu 4.9. – 23.10.2017.

Vozidlům IZS a dopravní obsluze bude vjezd po dobu výstavby povolen.

5.9.2017  Souvislá oprava vozovky silnice III/4662 bude probíhat za omezeného provozu úplnou dlouhodobou uzávěrou (v úseku od křižovatky se silnicí III/4661 v Komárově - po křižovatku se silnicí II/464 v Raduni)  v termínu 4.9. – 23.10.2017. Uzávěra se týká hlavně stavebních prací v extravilánu mezi Komárovem a Raduní. V průtazích obcí Komárov a Raduň budou pak práce (frézování, pokládka živice a dokončovací práce) probíhat za částečné uzávěry.

4.9.2017 Upozorňujeme (tímto způsobem) na stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/452, III/4521, II/451, II/445, II/453, III/45812 a účelových komunikacích na parc. č. 874/2 v k. ú. Dlouhá Ves a parc. č. 546 v k. ú. Jelení u Holčovic, v souvislosti s realizací stavby „Opatření na Horní Opavě, 04.02 Nádrž Jelení, stavba č. 5751“ při úplném omezení silničního provozu na silnici II/452 mezi obcemi Karlovice a Holčovice a silnici III/4521 mezi obcemi Karlovice a Staré Purkartice.

10. 8. 2017 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na komunikaci č. II/469 ul. 17. listopadu, v městské části Ostrava-Poruba, z důvodu souvislé opravy povrchu silnice a to v termínu od 10. 8. do 23. 9. 2017. Práce budou probíhat na základě schválené uzavírky s částečným průjezdem v místě okružní křižovatky s ul. Bedřicha Nikodéma s pomocí řízení dopravy světelnou signalizací.