stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

Kvůli demolici a stavbě nového mostu na silnici III/45923-3 před obcí Moravská Harta platí úplná uzavírka až do 19. 8. 2017. Uzavřený úsek začíná v křižovatce se silnicí I/46 a končí u napojení pozemní komunikace na parc.č. 227/1 v k.ú. Slezská Harta. Délka uzavřeného úseku je 75 metrů. Objížďka vede po silnici I/46 a po souběžné provizorní jednosměrné komunikaci šířky čtyř metrů s omezením vjezdu nákladních vozidel. Dopravní obsluha má vjezd povolen. Délka objížďky je 50 metrů.

Rekonstrukce silničních mostů je rozdělena do několika etap, podle níž se budou měnit dopravní omezení a objížďky nejen pro pěší a automobilovou dopravu, ale i výluky pro tramvajovou dopravu.

Během souvislé opravy Plzeňské ulice, aby se předešlo nežádoucímu stavu při eventuálních dlouhých objížďkách, které by zásadně narušily veřejnou dopravu a linky MHD v této oblasti, budou práce probíhat za usměrnění a převedení dopravy na protilehlou stranu Plzeňské ulice. Doprava bude vedena obousměrně. Jeden pruh bude vyhrazen pro směr na Přívoz a jeden pruh pro směr na Hrabůvku. Chodníky nebudou stavbou dotčeny, pouze v některých místech dojde k výměně obruby. Pěší doprava bude v případě potřeby vhodným způsobem usměrněna nebo budou zřízeny provizorní chodníky z dřevěných desek.

Podrobnosti k omezení dopravy
1/ Do konce měsíce června bude postavena provizorní tramvajová zastávka na Hulvácké ulici, aby mohla být zavedena náhradní tramvajová (jednokolejná kyvadlová) doprava. Ta plně nahradí stávající náhradní autobusovou dopravu, která je v současné době zřízena z důvodu stavby rekonstrukce tramvajových mostů nad silnicí I/11(ul. Rudná). Do konce měsíce května bude provedena rekonstrukce přejezdu tramvajové trati v blízkosti rampového propojení s ul. Rudná a u Ferony pro možnost usměrnění a převedení dopravy na protilehlou stranu ul. Plzeňské, kde bude doprava vedena obousměrně.
2/ Od června dojde proto k následnému převedení dopravy na protilehlou stranu ul. Plzeňské, kde bude doprava vedena obousměrně v úseku mezi přejezdy u ulice Rudná a u Ferony. V úseku od Ferony po křižovatku u Vodárny bude doprava vedena ve stávajících jízdních pruzích s případným omezením po dobu provádění dílčích prací na komunikaci. Rampa z ul. Plzeňské na ul. Výškovickou bude po dobu provádění stavby plně průjezdná.
3/ Během rekonstrukce levého mostu (po dobu cca 3 měsíce) bude uzavřena rampa z Výškovické na Plzeňskou ve směru na městský obvod Mariánské Hory a Hulváky a bude stanovena objízdná trasa.
4/ Během zvedání mostního pole bude pod ním vyloučen veškerý provoz. Mosty se budou zvedat a spouštět tak, aby byl na Výškovické ulici umožněn obousměrný provoz vždy v jednom z mostních polí, a to zejména pro MHD.

V pondělí 15. května bude zahájena II. etapa opravy dvou úseků silnice III. třídy z Bystřice nad Olší do Pasek. Stavbu budou doprovázet dvouměsíční částečné uzávěrky a omezení rychlosti. Mezi 12. 6.  a 2. 7. dojde k úplné uzavírce v jednom jízdním pruhu.  Stavba z rozpočtu SFDI je členěna na dva stavební objekty. První úsek v km 0,000 - 0,340 (od křižovatky se sil. I/11 za železniční podjezd) a druhý úsek v km 3,950 - 5,628 (za pravotočivou zatáčkou v lese – od pracovní spáry po točnu autobusu).

Časový harmonogram omezení provozu:
Od 15. 5. 2017 – 11. 6. 2017: částečná uzavírka
Od 12. 6. 2017 – 2. 7. 2017: úplná uzavírka v jednom směru jízdy
Od 30. 6. 2017 – 15. 7. 2017: omezení rychlosti, dokončovací práce

 

Od 2. května začne realizace I. etapy souvislé opravy komunikace třetí třídy III/4583 na trase Čaková – Krasov na Bruntálsku. Částečná uzávěra začíná dnem 2. 5. 2017 s celkovou uzávěrou se počítá od 15. 5. 2017. Součástí bude oprava 15 kusů propustků a stavební údržba mostu ev. č. 4583-1.

Objížďka je vedena v obou směrech a měří 14 km. Čaková - Krasov: III/4483, I/45, III/4588 (Čaková - Zátor - Brantice - Krasov)

21. 4. 2017 Od 24. dubna bude zahájena rekonstrukce mostů ev. č. 4676-2 a 4676-3 mezi Dolním Benešovem a obcí Háj ve Slezsku včetně rekonstrukce a modernizace silnice III/4676.  Termín zprůjezdnění mostů a silnice je naplánován na 20. října 2017 s předpokládaným ukončením stavebních prací v polovině měsíce listopadu. Řidiči musejí počítat s úplnou uzávěrou a objížďkami.

Mosty a silnice budou opravovány za úplné uzavírky: 24. 4. – 31. 10. 2017
I. Doprava bude převedena na objízdnou trasu po silnicích I., II. a III. tříd
II. Upozorňujeme na změnu (prodloužení) objízdné trasy po dobu Kravařského odpustu  ve dnech 25. 8. -28. 8. 2017
III. Pro pěší a cyklisty bude zhotoven  v místě stavby mostů vedle silnice provizorní chodník se dvěma provizorními ocelovými lávkami přes vodní koryta
IV. Autobusová linka č. 900258 dopravce TQM-holding po celou dobu uzavírky bude ukončena na zastávce Háj ve Slezsku - centrum
V. Zastávka Dolní Benešov - železniční stanice bude obsluhována náhradní kyvadlovou osobní dopravou, kterou zajišťuje zhotovitel stavby firma STRABAG a.s.

TRASA OBJÍŽĎKY
a/ Ze silnice III/4676 do Dolního Benešova, dále po silnici I/56 směr Kravaře, dál odbočením vlevo po silnici II/467 směr Štítina. Dále odbočením vlevo na silnici III/4673 směr Mokré Lazce přes Lhotu a Smolkov pokračováním do Háje ve Slezsku zpět na silnici III/4676, stejně tak v opačném směru.
Délka objížďky je 19,5 km a je platná mimo dny 25. 8. – 28. 8. 2017.

b/  Ze Dolního Benešova po silnici I/56 směr Kravaře, dále pokračováním rovně směr Opava, po průjezdu Malými Hošticemi odbočením vlevo po silnici I/11 směr Komárov a Nové Sedlice, dále odbočením vlevo po silnici II/467 směr Štítina, v obci za železničním přejezdem na křižovatce pokračováním rovně po místní komunikaci Palackého směr Mokré Lazce a dále pokračováním směr Háj ve Slezsku, stejně tak v opačném směru. Délka objížďky je 27,8 km a je platná ve dnech 25. 8. – 28. 8. 2017.

Od 19. dubna na silnici III/4427 bude zahájena rekonstrukce mostu ev. č. 4427-3 přes místní potok za obcí Čermná. Stavební práce budou trvat až do poloviny listopadu, se zprůjezdněním nového mostu se počítá kolem poloviny října letošního roku.  Účelem stavby je rekonstrukce velmi špatného stavebního stavu mostního objektu a zvýšení jeho malé zatížitelnosti. Stavba bude realizována za úplné uzavírky  silnice III/4427 v místě staveniště. Objízdná trasa nebude řešena s ohledem na umístění mostu na hranici katastru obce Čermná ve Slezsku a vojenského újezdu Libavá.