22.8.2019 Aktuálně prováděné práce na komunikaci:

 • Provedena oprava povrchu v místě křižovatky ulic Opavská x Porubská a znovu zprovoznění tohoto úseku stavby ve stanoveném termínu 20.8.2019
 • Provádění opravy odvodnění, obrub a přídlažby v místě pravého jízdního pruhu od křiž. s ul. 17.Listopadu (od Slovanu) po ul. Třebovická ve směru na Ostravu
 • V předpokládaném termínu od 29.8.2019 dojde k celkovému omezení pravého jízdního pruhu od křiž. s ul. 17.Listopadu (od Slovanu) po ul. Třebovická ve vazbě na plánované zahájení frézování povrchu a následné recyklace podkladních vrstev vozovky. Doprava bude proto vedena pouze levým jízdním pruhem.

 

Aktuálně prováděné práce na mostě přes trať ČD:

 • Probíhá nátěr vnitřních částí truhlíku ocelových nosníků
 • Probíhá nátěr vnějších ploch nosné konstrukce v kritických místech (klouby, nad opěrami, ložiska)
 • Provádění sanačních prací na spodní stavbě mostu (opěry, pilíře)
 • Provedena aplikace ochranného nátěru a stříkané izolace na vrchní stavbě mostu v místě vnitřních (levých) pruhů komunikace
 • Provedeno osazení zábradlí na nově osazených ocelových římsách v místě vnitřních (levých) pruhů komunikace
 • Provedena pokládka litého asfaltu – ochrana izolace v místě vnitřních (levých) pruhů komunikace
 • Provedena pokládka obrusné vrstvy vozovky v místě vnitřních (levých) pruhů komunikace
 • Přípravné práce pro instalaci betonových svodidel na vnitřních římsách mostu 

V termínu od 25.8.2019 v čase 0.00 (z neděle na pondělí) dojde k převedení provozu na nově opravenou vnitřní část mostu. Doprava bude proto nově svedena do levého jízdního pruhu v obou směrech této komunikace s dobou trvání do cca 19.12.2019, kdy by měl být most znovu plně zprovozněn.

S tímto dopravním omezením také souvisí přesun autobusových zastávek AZ Svinov v obou směrech, na kterých bude v termínu od 2.9.2019 zahájena stavba pod názvem „Oprava povrchu silnice II/479 Ostrava, AZ Svinovské mosty“, která řeší odstranění bodových závad v podobě vyjetých kolejí a plošných deformací povrchu. Práce na opravě povrchu by měli trvat do 20.9.2019.

 

Fotodokumentace k nahlédnutí.