IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/O1/42

 
Název: Přeložka silnice č. III/4848 F-M - Palkovice, návaznost na obchvat F-M
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 3940
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 221
Stavebně technický stav 0
Délka úpravy v kilometrech 0,95
 
Popis Návrh přeložky silnice III/4848 a souvisejících objektů vychází ze zadávací dokumentace investora, platného územního plánu města Frýdek-Místek, technické studie zpracované firmou Dopravoprojekt Ostrava s.r.o. v roce 2010 a související dokumentace stavebního objektu „SO 107 Přeložka silnice III/4848“ v rámci stavby „R48, Frýdek-Místek, obchvat“, DSP+DZS Transconsult Hradec Králové s.r.o., 07/2006. Podmínkou pro realizaci stavby je vybudování obchvatu města Frýdku-Místku a zejména části přeložky silnice III/4848 v rámci tohoto obchvatu. Obchvat a jeho části jsou předmětem samostatné stavby, je však reálný předpoklad, že obě stavby budou realizovány současně. Stavbou dojde ke zklidnění dopravy v okolí dětského domova a SOU. Celková délka navržené přeložky silnice je 952,47m, délka navržených místních komunikací je 261,93m, celková délka navržených sjezdů je 136,0m. Jedná se o prodloužení již naprojektované přeložky silnice III/4848 (v rámci akce R48 Frýdek-Místek, obchvat) s napojením na stávající silnici v místě provozního staničení km 2,343. Trasa je vedena v extravilánu s návrhovými parametry kategorie S7,5/70. IX/2018 S.P.
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni PDPS vydáno SP.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady 78 800 tis. Kč bez DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  70

Pořadí

  17

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2018

Fotodokumentace