6.11.2013 V současnosti na silnici II/464 Studénka – Nová Horka probíhá stavba v rámci projektu „Realizace zmírňujících opatření negativních vlivů provozu na silnici II/464 Studénka – Nová Horka na CHKO Poodří“.
Jelikož po ukončení výstavby dálnice D1 se význam zmíněné komunikace zvýšil a tím došlo k nárůstu dopravy je potřebné eliminovat vliv dopravy z této komunikace na CHKO Poodří. Stavební zásahy tak umožní bezpečnou migraci obratlovců podél Odry a Sedlnice. Zmíněný projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí s celkovými náklady ve výši přibližně 8 172 tis. Kč. Veškeré způsobilé náklady činí 6 604 tis. Kč a z toho až 90% bude hrazeno z dotace. Ostatní náklady a podíl žadatele v celkové výši cca 2 100 tis. Kč uhradí Moravskoslezský kraj.
 
A Nova Horka 04
 
Jako hlavní účinek stavby, která byla zahájena 29. 10. 2013 s termínem realizace do konce dubna 2014, se předpokládá omezení mortality přelétajících ptáků a podstatné omezení rušení hlukem, pohybem vozidel a osvětlováním.
 
A Nova horka 14
 
 
 
Během stavby dojde k doplnění stávajících mostních konstrukcí oboustranně o stěnu, která bude sloužit k ochraně obratlovců. Po pravé straně komunikace mezi mostními objekty 464-015 a 464-016  vyroste nové ochranného oplocení, které bude sloužit k eliminaci negativních vlivů dopravy na obratlovce CHKO Poodří, obzvláště v blízké přírodní rezervaci Kotvice. Oplocení bude provedeno v celkové délce 336 m a výšce min. 2 metry nad povrch komunikace ze štěpkocementových profilových panelů. K celkovému odclonění tělesa silničního náspu bude sloužit dosadba stromů a keřů po levé straně komunikace ve směru na Studénku. K zabránění oslňování migrující fauny v prostoru stykové křižovatky se silnicí III/46427 na levé straně ve směru na Studénku bude na stávající svodidla ukotvena optická stěna z plastových profilů.
 
A Nova Horka 19
 
 
Projekt bude realizován bez vyloučení dopravy. V prostoru stavby bude jen snížená rychlost na 50km/hod a provoz bude řízen semafory.