2.10.2013 Z důvodu špatného stavebnětechnického stavu byla provedena celková rekonstrukce mostu ev. č. 4804-1 přes místní potok ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Rekonstrukce mostu byla zahájena v červnu 2013 s termínem ukončení stavebních prací včetně terénních úprav a vyklizení staveniště v září letošního roku. Stavbu, s celkovými náklady 2,146 mil. Kč, provedla firma Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. z Velkých Albrechtic.
 
 
Současně s realizací mostu byla provedena i oprava havarijní silnice novou kobercovou úpravou v celkové délce 290 m.
 
 
„Jedná se o most o jednom poli. Délka přemostění je 3,52m, volná šířka mostu je 7,00m. Opěry a nosnou konstrukci mostu tvoří ocelová trubní konstrukce tlamového profilu typ Multi-Plate MP 200, sestavená z dílčích částí smontovaných na stavbě. Konstrukce je uložena na štěrkopískovém zhutněném podsypu. Na obou koncích ocelové trouby jsou provedena železobetonová monolitická čela. Na vtokové straně je čelo ukončeno římsou. Trubní konstrukce je přesypaná, vozovka na mostě je s živičným krytem. Na obou stranách mostu je osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Dále bylo provedeno zpevnění dna a břehů koryta toku v délce 26,30m a to položením dlažby z lomového kamene do betonového lože a provedením kamenné rovnaniny s vyklínováním“, informoval Ladislav Olšar, správní mostmistr SSMSK.
Výstavba nového mostu si, z důvodu změny stávající trasy uložení, vyžádala realizaci přeložky kabelového vedení veřejného osvětlení.
 
 
V rámci „Mostního programu 2013“ Správy silnic Moravskoslezského kraje bude v našem kraji do konce letošního roku rekonstruováno 16 mostů, na které bylo v rozpočtu kraje vyčleněno celkem cca 55 mil. Kč.
 
Moravskoslezský kraj je vlastníkem celkem 2 713 km silnic II. a III. tříd včetně 1111 mostů z toho 413 mostů na silnicích II. a 698 mostů na silnicích III. třídy.