10.9.2013  Na základě statistik dopravních nehod dochází na silnicích v Moravskoslezském kraji k četným střetům motorových vozidel se zvěří s negativním dopadem na ohrožení bezpečnosti a zdraví účastníků silničního provozu se vznikem značných materiálních škod. Ze zpracovaných statistik jednoznačně vyplývá, že od začátku realizace projektu osazování vytipovaných úseků silnic pachovými ohradníky došlo k rapidnímu poklesu úhynu zvěře. V roce 2011 o cca 64% oproti roku 2010. Tento projekt byl tedy velice efektivní. Pachovými ohradníky bude ochráněno cca 200 km silnic v celém kraji s celkovými finančními náklady ve výši 270.000 Kč.
 
 
Instalace tzv. pachových ohradníků na vybraných úsecích rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji byla iniciována, na základě velmi dobrých výsledků z prvního obdobného projektu instalace pachových ohradníků, kdy k osazení vybraných úseků silnic došlo již v roce 2010 a ve větší míře pak v roce 2011 i s finančním příspěvkem Generali Pojišťovny.
 
 
Jednotlivé úseky byly vytipovány mysliveckými sdruženími. Projekt má dva hlavní dopady, a to ekonomický a druhý, přírodně ochranářský. V prvním případě se jedná o značné snížení ztrát v chovu zvěře, zvláště spárkaté, kdy značným omezením jejího úhynu střetem s dopravními prostředky (osobní vozidla, kamiony, motocykly) dojde k lepšímu naplnění plánovaného hospodaření se zvěří. Jak vyplývá z legislativy veterinární služby, je každý kus sražený při střetu nepoživatelný. Dále se jedná o nemalé částky, kdy při střetu se zvěří dochází k poškození dopravních prostředků a v horším případě i poškození lidského zdraví. Následná pojistná plnění bezesporu poškozují i příslušné pojišťovny. Vzhledem k tomu, že náklady na aplikaci pachových ohradníků jsou pro malá myslivecká sdružení velmi nákladná, všechna velmi ocenila tento způsob pomoci.
 
 
Intenzita dopravy narůstá zejména na silnicích v úsecích se zvýšeným výskytem zvěře (v lesních úsecích) a samotné osazení dopravních značek upozorňujících na výskyt zvěře je neúčinné. Proto Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, na základě nabídky Nadace pojišťovny Generali na poskytnutí nadačního příspěvku v rámci projektu „Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří“ ve výši 150.000 Kč, zajistí osazení tzv. pachových ohradníků kolem vybraných komunikací a z prostředků určených na údržbu silnic II. a III. tříd pro rok 2013 přidá dalších 120.000 Kč.  
 
 
Pachové ohradníky jsou prostředky na bázi pachových repelentů, které vykonávají funkci pachových bariér. Aplikují se nástřikem na tyče nebo stromy a díky účinné látce, která obsahuje pach člověka nebo predátorů, např. medvěda, rysa, vlka, zabraňují zvěři vstupu do nežádoucích prostor.
 
 
Úseky rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. tříd v kraji budou se souhlasem Ředitelství silnic a dálnic ČR vytipovány pro rok 2013 ve spolupráci s Okresními mysliveckými spolky v okresech Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava. Vlastní realizace bude spočívat v osazení pachových ohradníků na základě dohody mezi SSMSK a mysliveckými spolky, kdy SSMSK zakoupí soupravy na odpuzování zvěře v celkové výši 270.000 Kč včetně DPH a předá je Okresním mysliveckým spolkům, které zajistí odbornou aplikaci prostředku v souladu s platnými aplikačními pravidly. Myslivecké spolky budou pak následně zajišťovat jejich údržbu, resp. obnovu tohoto aplikovaného prostředku dle pravidel stanovených výrobcem. Reaplikace se provádí jedenkrát za 2 – 3 měsíce a je odvislá od klimatických podmínek.