IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/S/247

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 10521
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 514
Stavebně technický stav 2,90
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Řešeným územím je koridor sil. II/479 v souvislé délce cca 5,1 km, v úseku křiž. se sil. II/477 ul. Bohumínská po okruž. s MK ul. Anglická v Šenově. Silnice II/479 je významnou komunikační příčkou základního komunikačního systému města Ostravy a je po ní vedena trasa městského dopravního okruhu, která také zajišťuje dopravní obsluhu návazného zastavěného území města Šenov a Havířov. Komunikace je v zastavěné části vedená v obrubách. Její dopravní zatížení dosahuje v současné době 8 422 voz./24 hod..Na sil. II/479 bude v rámci stavby provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového, výškového a šířkového uspořádání. Silnice má profil dvoupruhové směrově nedělené komunikace s proměnnou šířkou vozovky cca 5,0 – 15,9 m. Její povrch vykazuje velmi výrazné poruchy. Konstrukce vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky jednotným postupem s finální pokládkou asfaltobetonového koberce jako vrchní obrusné vrstvy. Stávající odvodnění komunikace společně se zastávkovými plochami bude v nezbytném rozsahu rekonstruováno. Kromě rekonstrukce vozovky jsou součástí plánované rekonstrukce další stavby řešící rekonstrukci technického vybavení silnice, pro které budou zpracovány samostatné projektové dokumentace. M.J.IX/2017
Stav přípravy Zpracován projekt na rekonstrukci silnice v jednotlivých úsecích stavby od křiž. se sil. II/477 ul. Bohumínská po napojení na okružní křiž. s ul. Anglická v Havířově. Stavba zařazena do nově připravovaného programu staveb hrazených z prostředků ITI. Předpokládaný termín realizace stavby 2018.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 93 000 tis. Kč vč. 21% DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  129,00

Pořadí

  19

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace