IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/S/246

 
Název: Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská III.etapa
Dopravní význam tah nadregionálního významu (R2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 11890
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1766
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Řešeným územím je koridor sil. II/477 a II/647 v souvislé délce cca 1,870 km. 1. řešený úsek je mezi křižovatkou se sil. II/479 ul. Těšínská po nájezdovou rampu na sil. II/479 ul. Českobratrská (délka úseku 0,850), 2. řešený úsek je mezi rampovým propojením s MK ul. Ke Kamenině po MK ul. Odlehlá (délka úseku 1,020 km). Silnice II/477 a II/647 je významnou komunikační příčkou základního komunikačního systému města Ostravy a je po ní vedena trasa městského dopravního okruhu, která také zajišťuje dopravní obsluhu návazného zastavěného území města Ostravy. Komunikace je v zastavěné části vedená v obrubách. Její dopravní zatížení dosahuje v současné době 11 865 voz./24 hod. Na sil. II/477 a II/647 bude v rámci stavby provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového, výškového a šířkového uspořádání. Silnice má profil dvoupruhové směrově rozdělné komunikace s proměnnou šířkou vozovky cca 8,1 – 15,3 m. Její povrch vykazuje velmi výrazné poruchy. Konstrukce vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky rozdílným postupem s finální pokládkou asfaltobetonového koberce jako vrchní obrusné vrstvy. Stávající odvodnění komunikace společně se zastávkovými plochami bude v nezbytném rozsahu rekonstruováno. Kromě rekonstrukce vozovky jsou součástí plánované rekonstrukce další stavby řešící rekonstrukci technického vybavení silnice, pro které budou zpracovány samostatné projektové dokumentace. M.J.IX/2017
Stav přípravy Probíhá zpracování PD ve stupni PDPS. Termín odevzdání 06/2017. Předpoklad zařazení stavby do programů staveb hrazených z prostředků ITI.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 146 000 tis. Kč vč. 21% DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  170,00

Pořadí

  1

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace