IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/S/223

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 Ostrava, ul. Orlovská
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 9745
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1265
Stavebně technický stav 3,50
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Řešeným územím je koridor sil. II/470 v souvislé délce cca 4,3 km v úseku mezi křižovatkou se sil. II/477 ul. Bohumínská po hranici okresu Karviná. Stávající sil. II. třídy má profil směrově nedělené dvoupruhové komunikace, která je v místě křižovatky s ul. Bohumínská doplněna o řadicí pruhy. Její povrch vykazuje velmi výrazné poruchy. Silnice II/470 je významnou komunikační příčkou základního komunikačního systému města Ostravy a je po ní vedena trasa městského dopravního okruhu. Její dopravní zatížení dosahuje v současné době 9 950 voz./24 hod. Na sil. II/470 bude v rámci stavby provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového, výškového uspořádání a šířkového uspořádání. Silnice má profil dvoupruhové směrově nedělené komunikace s šířkou vozovky cca 6,3-15,8m. Konstrukce vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky jednotným postupem v celé délce úseku s finální pokládkou asfaltobetonového koberce jako vrchní obrusné vrstvy. Stávající odvodnění bude v nezbytném rozsahu rekonstruováno. Kromě rekonstrukce vozovky jsou součástí plánované rekonstrukce další stavby řešící rekonstrukci technického vybavení silnice, pro které budou zpracovány samostatné projektové dokumentace.Jednalo by se také o částečné rozšíření komunikace. M.J.IX/2017
Stav přípravy Zadána projekční příprava na rekonstrukci této silnice v úseku křiž. se sil. II/647 ul. Bohumínská po napojení na MK ul. Záblatská. Termín odevzdání PD 08/2017. Stavba zařazena do nově připravovaného programu ITI. Přepodklad realizace tohoto úseku stavby v 2018/2019.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 71 000 tis. Kč vč. 21% DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  125,00

Pořadí

  22

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace