IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/S/222

 
Název: Modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. 28. října
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 11484
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 177
Stavebně technický stav 3,50
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Řešeným územím je koridor sil. II/479 v souvislé délce cca 3,3 km v úseku křižovatky se sil. II/647 ul. Plzeňská po křižovatku se sil. III/4793 ul. Vítkovická. Stávající sil. II. třídy má profil dvoupruhové komunikace s tramvajovým tělesem v ose. Její povrch vykazuje velmi výrazné poruchy. Komunikace plní nezastupitelnou roli v dopravní obsluze města Ostravy. Po komunikaci je vedena regionální autobusová a MHD vč. tramvajové dopravy na samostatném tělese. Komunikace je vedena v obrubách. Její dopravní zatížení dosahuje v současné době 14 351 - 14 751 voz./24 hod. Na sil. II/479 bude v rámci stavby provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového, výškového a šířkového uspořádání. Silnice má profil dvoupruhové komunikace s šířkou vozovky cca 16,0-18,0 m, vč. tramvajové tratě. Konstrukce vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky jednotným postupem v celé délce úseku s finální pokládkou asfaltobetonového koberce jako vrchní obrusné vrstvy. Stávající odvodnění bude v nezbytném rozsahu rekonstruováno. Kromě rekonstrukce vozovky jsou součástí plánované rekonstrukce další stavby řešící rekonstrukci technického vybavení silnice, pro které budou zpracovány samostatné projektové dokumentace. M.J.IX/2017
Stav přípravy Zpracována projekt stavby na rekonstrukci této silnice v úseku křiž. se sil. II/647 ul. 28.října po sil. III/4793 ul. Vítkovická. (vč. projektu na resk. sil. III/4793 ul. Vítkovická/Na Karolíně v úseku ul. 28.října po MK ul. Na Karolíně a I/56 ul. Vítkovická). Stavba zařazena do nově připravovaného programu IROP 2015 -2020. Předpokládaný termín realizace stavby 2018. S ohledem však na nastavenou metodiku uznatelných nákladů u staveb hrazených z dotačních prostředků předpodklad vyřazení úseku stavby ze schváleného seznamu všech staveb IROP/ITI. Stavb bude řešena prostřednictvím jiných doatčních programů, např. SFDI.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 35 000 tis. Kč vč. 21% DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  135,00

Pořadí

  14

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace