IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/S/221

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba ve výstavbě (V)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 25024
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1458
Stavebně technický stav 2.50
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Řešeným územím je koridor sil. II/647 v souvislé délce cca 3,5 km v úseku křižovatky se sil. II/479 ul. 28.října po rampové propojení se sil I/11 ul. Rudná. Stávající sil. II. třídy má profil směrově dělené dvoupruhové komunikace. Její povrch vykazuje velmi výrazné poruchy. Komunikace plní nezastupitelnou roli v dopravní obsluze města Ostravy. Po komunikaci je vedena regionální autobusová a MHD vč. tramvajové dopravy na samostatném tělese. Důležitá je i její dopravní funkce propojujícího tahu sil. I/11, po kterém je vedena taktéž regionální i městská autobusová doprava. Komunikace je vedena v obrubách. Její dopravní zatížení dosahuje v současné době 17 109 - 20 880 voz./24 hod. Na sil. II/647 bude v rámci stavby provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového, výškového a šířkového uspořádání. Silnice má profil směrově dělené dvoupruhové komunikace s šířkou vozovky cca 7,5-10,1 m. Konstrukce vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky jednotným postupem v celé délce úseku s finální pokládkou asfaltobetonového koberce jako vrchní obrusné vrstvy. Stávající odvodnění bude v nezbytném rozsahu rekonstruováno. Kromě rekonstrukce vozovky jsou součástí plánované rekonstrukce další stavby řešící rekonstrukci technického vybavení silnice, pro které budou zpracovány samostatné projektové dokumentace. M.J.IX/2017
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni PDPS vč. dílčích stavebních objektů podchody + energo most. Zpracován PD navazujících stavebních mostních objektů ev.č. 647-030..3, 647-032..1, které jsou součástí projektu této stavby. Projekt stavby zařazen do operačního programu staveb IROP 2015-2020. Zahájena realizace stavby 05-12/2017. Na základě VZ vybrán zhotovitel stavby ve sdružení Firesta/Eurovia CS a.s.
Financování Celkové náklady dle SOD činí 160 900 tis. Kč vč. 21% DPH
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace