IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/S/220a

 
Název: Modernizace silnice III/46620 Ostrava, ul. Martinovská
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 15445
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1230
Stavebně technický stav 4,10
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Řešeným územím je koridor sil. III/46620 v souvislé délce cca 5,1 km v úseku mezi křižovatky se sil. II/479 ul. Opavská po křiž. se sil. II/469 ul. 17.listopadu. Stávající sil. III. třídy má profil směrově dělené dvoupruhové komunikace. Její povrch vykazuje velmi výrazné poruchy. Komunikace plní nezastupitelnou roli v dopravní obsluze města Ostravy. Po komunikaci je vedena regionální autobusová a MHD vč. tramvajové dopravy na samostatném tělese. Komunikace je vedena v obrubách. Její dopravní zatížení dosahuje v současné době 5 699 voz./24 hod. Na sil. III/46620 bude v rámci stavby provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového, výškového a šířkového uspořádání. Silnice má profil dvoupruhové směrově dělené komunikace s šířkou vozovky cca 6,0-11,1 m. Konstrukce vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky jednotným postupem v celé délce úseku s finální pokládkou asfaltobetonového koberce jako vrchní obrusné vrstvy. Stávající odvodnění bude v nezbytném rozsahu rekonstruováno. Kromě rekonstrukce vozovky jsou součástí plánované rekonstrukce další stavby řešící rekonstrukci technického vybavení silnice, pro které budou zpracovány samostatné projektové dokumentace. M.J.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena. Nestanoven postup případného zařazení a financování do některého z řad připravovaných dotačních programů.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 60 mil. Kč vč. 21% DPH.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  141,00

Pořadí

  11

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace