IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

OV/S/218

 
Název: Modernizace silnice III/4793 Ostrava, ul. Vítkovická
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 23503
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 454
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Řešeným územím je koridor sil. III/4793 v souvislé délce cca 1,9 km v úseku křižovatky s místní komunikace ul. Železárenská a rampovým propojením se silnicí R/56 ul. Místecká. Stávající sil. II. třídy má profil dvoupruhové komunikace s tramvajovým tělesem v ose. Její povrch vykazuje velmi výrazné poruchy. Komunikace plní nezastupitelnou roli v dopravní obsluze města Ostravy. Po komunikaci je vedena regionální autobusová a MHD vč. tramvajové dopravy na samostatném tělese. Důležitá je i její dopravní funkce propojujícího tahu sil. R/56, po kterém je vedena taktéž regionální i městská autobusová doprava. Komunikace je vedena v obrubách. Její dopravní zatížení dosahuje v současné době 14 351 - 14 751 voz./24 hod. Na sil. III/4793 bude v rámci stavby provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového, výškového a šířkového uspořádání. Stávající sil. II. třídy má profil dvoupruhové komunikace s šířkou vozovky cca 16,0-18,0 m, vč. tramvajové tratě. Konstrukce vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky rozdílným postupem v celé délce úseku s finální pokládkou asfaltobetonového koberce jako vrchní obrusné vrstvy. Stávající odvodnění bude v nezbytném rozsahu rekonstruováno. Kromě rekonstrukce vozovky jsou součástí plánované rekonstrukce další stavby řešící rekonstrukci technického vybavení silnice, pro které budou zpracovány samostatné projektové dokumentace. M.J.IX/2017
Stav přípravy Zpracován projekt na rekonstrukci této silnice v úseku křiž. se sil. II/479 ul. 28.října po napojení na sil. I/56 ul. Místecká. Projekt je součástí oprav sil. II/479 ul. 28.října. Stavba zařazena do nově připravovaného programu IROP 2015 -2020. Předpokládaný termín realizace stavby 2018. S ohledem však na nastavenou metodiku uznatelných nákladů u staveb hrazených z dotačních prostředků předpodklad vyřazení tohoto úseku stavby ze schváleného seznamu všech staveb IROP/ITI.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 41 000 tis. Kč vč. 21% DPH.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  160,00

Pořadí

  2

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace